สปสช.จับมือ รพ.พัฒนาศักยภาพ


สปสช.จับมือ รพ.พัฒนาศักยภาพศูนย์หลักประกันสุขภาพใน รพ.ชุมชน
คุ้มครองสิทธิประชาชน หนุนหน่วยบริการเข้มแข็ง

สปสช.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ใน รพช. 350 แห่งทั่วประเทศ ต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน/พยาบาล หนุนกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ประชาชนในการรับบริการสุขภาพ สร้างความเข้าใจผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ลดความขัดแย้ง ช่วยสร้างความเข้มแข็งหน่วยบริการ ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายั่งยืน
นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามมาตรา 50 (5) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข กำหนดหน่วยรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมาพบว่า จำนวนเรื่องที่เป็นปัญหาจากการถูกละเมิดสิทธิการรับบริการนั้นมีไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความไม่เข้าใจที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง ความไม่เข้าใจกันที่เกิดจากภาษาสื่อสารทางการแพทย์ และส่วนใหญ่เหตุจะเกิดในหน่วยบริการ
นพ.รัฐพล กล่าวว่า จากปัญหาข้างต้น จึงได้เกิดแนวคิดจัดตั้ง “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ” ตั้งแต่ปี 2549 นอกจากการจัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนที่จัดตั้งโดยภาคประชาชน ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการเท่านั้น แต่ยังช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นช่องทางการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการและรับบริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพยาบาลเป็นบุคลากรสำคัญในการดำเนินงานและขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด เพราะนอกจากเป็นด่านหน้าของหน่วยบริการแล้ว ยังมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยและญาติที่ช่วยสร้างความเข้าใจได้ ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการแล้วจำนวน 818 แห่ง แยกเป็นโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 98 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 720 แห่ง    
ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริการศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ์ สปสช. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ระดับโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ขึ้น ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเป็นระยะที่ 2 แล้ว โดยเป็นการอบรมให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและหัวหน้าพยาบาล จำนวน 700 คน จากโรงพยาบาลชุมชน 350 แห่งทั่วประเทศพบว่าช่วยส่งผลให้พยาบาลและบุคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถมีส่วนร่วมวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาร้องเรียน และสามารถเชื่อมโยงกับภาคประชาชนได้ ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการ
          นพ.รัฐพล กล่าวว่า ส่วนผลที่จะได้รับจากโครงการอบรมในครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน มีองค์ความรู้ในเรื่องสิทธิของผู้ป่วย ตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีของพยาบาลต่อการเข้าถึงและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสุขภาพ มีการพัฒนากระบวนการจัดบริการพยาบาลแบบมุ่งเน้นหัวใจการให้บริการและสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างกลุ่มการพยาบาลกับทีมสุขภาพ และเกิดการเชื่อมโยงการทำงานเชิงคุณภาพเพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการ และทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นระบบที่มีคุณภาพและมีความยั่งยืนต่อไ

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน