รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและ GC ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง

 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและ GC

ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ให้กับวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่ชุมชน


 

            นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ GC ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ในโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) ให้กับวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นอันมีคุณค่า และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวะ เพื่อรองรับนโยบายโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมี ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลินสตาร์ของประเทศไทย และ เชฟณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต จากโรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนวิชาอาหารถิ่นระยอง ร่วมงานด้วย

 


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า   ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง และชาวระยอง ที่ได้มีศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง เพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่น และส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอันมีค่าในจังหวัดระยอง รวมถึงช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน  และขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะอาจารย์ที่มีความตั้งใจที่จะสืบสานองค์ความรู้ของอาหารจังหวัดระยอง ตลอดจนการนำความรู้และการสนับสนุนต่างๆ มาช่วยกันพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ได้ฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะและประสบการณ์จริง และก่อให้เกิดความรู้สึกสำนึกรักบ้านเกิด จนสามารถนำไปสร้างอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารในจังหวัดระยองในอนาคต ตามยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการแปรรูปอาหารต่อไปได้ 

 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC กล่าวว่า “GC มุ่งมั่นที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนา “เชฟชุมชน” ของประเทศไทย โดยการดำเนินโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) ตั้งแต่ปี 2560 และประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถให้กับเชฟชุมชนในจังหวัดระยอง สร้างสรรค์เมนูที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น เกิดแหล่งท่องเที่ยว          เชิงอาหารแห่งใหม่ มีการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน รวมทั้งสร้างอาชีพและเศรษฐกิจให้กับจังหวัดระยอง           อย่างยั่งยืน” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่มุ่งมั่นในการเป็น “Chemistry for Better Living เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข”

 

ทั้งนี้ GC ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง พัฒนาหลักสูตร “การเรียนการสอนวิชาชีพอาหารถิ่นจังหวัดระยอง” เพื่อสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยได้พัฒนาศักยภาพให้กับคณะอาจารย์แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ผ่านการฝึกอบรมทักษะต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงร้านอาหารใบชะมวง ร่วมวางแผนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมองค์ความรู้สูตรอาหารและการบริหารธุรกิจร้านอาหาร จากเชฟชื่อดังระดับประเทศ อาทิ เชฟชุมพล แจ้งไพร มาดามนูรอ โซ๊ะมณี เชฟณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต เชฟนิก วิพิทธิจักษ์        พิทยานนท์ เชฟปิง สุรกิจ เข็มแก้ว และโรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี  เพื่อพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง” ในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี วัตถุประสงค์เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารถิ่นระยอง และการทำธุรกิจร้านอาหาร ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับปวช. และปวส. โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับนักศึกษาที่ร่วมฝึกงานในร้าน และนำมาพัฒนาการเรียนการสอนของแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยองต่อไป ดร.คงกระพัน กล่าว

 

            ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า “ขอขอบคุณบริษัท      พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนากำลังพลอาชีวศึกษา และให้เกียรติมาร่วมพัฒนาการเรียนการสอน และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคระยองได้ส่งเสริมให้นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการทุกคนได้เรียนรู้รายวิชาอาหารถิ่น และฝึกอาชีพในศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารได้ในอนาคต ไม่เพียงเท่านี้ วิทยาลัยฯ ยังได้นำนักศึกษาจากสาขาการเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาช่วยพัฒนาและฝึกฝนทักษะไปพร้อมๆ กัน เช่น สาขาบัญชี สาขาการตลาด สาขาช่างไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังมีภารกิจส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและสอนการทำอาหารที่หลากหลาย ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนในจังหวัดระยองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

 

          “ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสเสน่ห์และรสชาติอาหารภาคตะวันออก ต่อยอดเศรษฐกิจสู่ชุมชน และร่วมพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ด้วยการร่วมกันอุดหนุนอาหารและสินค้าจากศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ได้รังสรรค์เมนูอาหาร เพื่อมื้อพิเศษของคุณในทุกๆ วัน”

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เฟซบุ๊ค www.facebook.com/ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง วิทยาลัยเทคนิคระยอง

อาจารย์มานิดา หยาดทอง หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง : หมายเลขโทรศัพท์ 061-837-9991

นางสาวสุภาพร กำมะหยี่ CSR Officer GC : หมายเลขโทรศัพท์ 084-629-1426

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน