ไออาร์พีซีสืบสานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW


        
     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุม CSR-DIW Management Review
    โดยนายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ เป็นประธานในการ
     ประชุมฯ ณ ห้องเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี       
สืบเนื่องจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นทุ่มเทสร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี ได้ดำเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนผ่านกิจกรรมสร้างคุณค่าร่วมกันขององค์กร เริ่มจากการสร้างความสุข ความเข้าใจในที่ทำงาน แล้วขยายผลไปสู่ชุมชนบริเวณรอบเขตประกอบการฯ ตลอดจนสรรค์สร้างประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงนำระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ในองค์กร โดยผ่านการรับรองมาตรฐานด้วยการได้รับรางวัลและเกียรติบัตรเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้นำโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 22 ทะเบียนโรงงาน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการดังกล่าว และวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินกิจกรรมในปีถัดไป
การดำเนินกิจกรรม CSR-DIW ของบริษัทไออาร์พีซีส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดำเนินงานที่มีต่อสังคมและชุมชนรอบเขตประกอบการฯ จำนวน 153 โครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เช่น สอนทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจำหน่ายในราคาถูก เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ครัวเรือน สามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยลดรายจ่าย - ต้นทุน ได้ถึง 70 % ส่วนด้านสังคม ได้ปรับปรุงพัฒนาสิ่งปลูกสร้างสาธารณะประโยชน์ให้พร้อมใช้งานให้แก่ชุมชน 19 ชุมชน จำนวน 16,294 ครัวเรือน จำนวนประชากร 34,963 คน และมีน้ำใช้สะอาดได้มาตรฐาน 3 ชุมชน จำนวน 1,281 ครัวเรือน จำนวนประชากร 3,453 คน สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงระบบนิเวศ สามารถเพิ่มพื้นที่เพาะพันธุ์ปู หอยพอก และสิ่งมีชีวิตป่าชายเลน ระยะทาง 50 ตารางเมตร อีกทั้งแนะนำให้เกษตรกรในชุมชนลดการพึ่งพาสารเคมีได้จำนวน 50 ครอบครัว เป็นต้น โดยพนักงานซีเอสอาร์ไออาร์พีซีได้จัดเขตพื้นที่ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน จัดสานเสวนาเพื่อจัดทำโครงการให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละชุมชน จากนั้นพนักงานแต่ละโรงงานได้ลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนและส่งมอบหลังเสร็จสิ้นโครงการ ทำให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขตรงตามความต้องการ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจจากชุมชน สามารถตอบปัญหาในการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนได้อย่างชัดเจน

            บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป                                     

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน