BLCP ได้รับรางวัลโล่ห์ทองดีเด่น “ระดับประเทศ” สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข BLCP ได้รับรางวัลโล่ห์ทองดีเด่น “ระดับประเทศ” สถาน ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุข 29 กันยายน 2563 – คุณสิริพัฒน์ พรประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บี แอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด (BLCP) เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรจาก นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิ การกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยบีแอล ซีพีได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข “ระดับประเทศ” ในระดับดีเด่น (โล่ห์ทอง) ประจ าปี2562 BLCP ตระหนักถึงคุณภาพชีวิต ดัชนีความสุข ความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน ที่ท างานภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า จึงจัดให้มีโครงการรณรงค์และมาตรการส าคัญๆ ด้านความ ปลอดภัย สุขอนามัยและการท างานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดีสร้างสุขในที่ท างาน มี สภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อประโยชน์ต่อการท างานเป็ นทีม ให้เกิดความคิดริเริ่ม และสร้าง นวัตกรรมร่วมกัน บริษัทฯ ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีทุกคน ท างานด้วย ความสุข มีสุขภาพกาย-ใจที่เข้มแข็ง แข็งแรง ลดการบาดเจ็บ และกลับถึงบ้านพบหน้า ครอบครัวด้วยความปลอดภัยในทุกๆ วัน ตลอดจนมีสุขภาพจิตที่ดี ช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องท างานที่บ้าน (Work from Home)และอีกส่วน จ าเป็นต้องท างานในพื้นที่โรงไฟฟ้านั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและบอกวิธีการ ปฎิบัติตนเพื่อรับมือกับโควิด-19 จัดให้มีมาตรการการคัดกรองสุขภาพก่อนเข้ามาท างานในื้นที่โรงไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน การจัดเตรียมอุปกรณ์โต๊ะ-เก้าอี้ให้แก่พนักงานได้นั่งท างานที่บ้าน อย่างถูกสุขลักษณะจัดกิจกรรมพูด-คุย และเล่นเกมส์สร้างความสุข สนุกสนานให้กับพนักงาน เพื่อคลายความกังวลต่างๆ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams รณรงค์ให้พนักงานออกก าลังกาย อย่างสม ่าเสมอ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผ่านโปรแกรม Microsoft Teams จัดให้มีการอบรม เรื่องการท างานอย่างมีความสุขในยุค New Normalและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างสุข ร่วมกัน รวมทั้งมีMental Coach ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่พนักงานรายบุคคล เป็นต้น นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินผลงานประจ าปีในการรักษา มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม (ISO 45001) โดย บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จ ากัด (Bureau Veritas Certification (THAILAND) Ltd.) เมื่อเดือนมีนาคม 2563แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและใส่ใจของผู้บริหารที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั้งด้านสุขภาพ กาย สุขภาพใจและสภาพแวดล้อมในการท างาน บีแอลซีพี มุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบที่ดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย (Being a role model for coal-fired power plants in Thailand) ******************************************* ต้องการข้อมูลเพมิ่ เตมิ โปรดตดิต่อ ฝ่ายสื่อสารองคก์ ร บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด โทรศัพท์: 038-925 141, 038-925 124 โทรศัพท์มือถือ: 081-781-9563 e-mail: wimon_y@blcp.co.th, Website: www.blcp.co.th

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน