็HMCทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนต่างๆโครงการ “HMC & Habitat ร่วมใจ 14 ปี แห่งการให้...แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน”
HMC...จัดกิจกรรมเก็บขยะกระทงคลองน้ำหู ปีที่ 3
          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คุณชาตรี พลับพลา รองประธานบริษัทสายปฏิบัติการและการผลิต คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ นำพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรมเก็บขยะกระทงคลองน้ำหูขึ้นเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการCSRจิตอาสาของพนักงาน โดยคุณนิติคม พรหมพิทักษ์ คุณณัฐพงษ์ ชัยรัตน์ พนักงานฝ่ายผลิต โรงงานพีดีเอ็ช ประสานความร่วมมือกับคุณศักดา จิตรดล ประธานชุมชนหนองบัวแดง จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในคลองและบริเวณรอบคลอง และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ลำคลองไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค หรือมลพิษทางน้ำเนื่องมาจากปริมาณขยะจำนวนมากหลังวันลอยกระทง
          กิจกรรมเก็บขยะฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนำผู้บริหารเทศบาล พนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองมาบตาพุด คณะกรรมการและสมาชิกชาวชุมชนหนองบัวแดง รวมทั้งหมด 90 คน ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเก็บขยะบริเวณคลองน้ำหู ชุมชนหนองบัวแดง

HMC…สานเสวนาชุมชนบ้านล่าง ประจำปี 2562
เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชนบ้านล่าง เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  โดยคุณบุปผาพรรณ พานทอง  ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชมวีดีโอบรรยายประโยชน์และโทษอันตรายในการใช้พลาสติกผิดวิธี  การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle)  และกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนบ้านล่าง         
            ในการนี้  คุณมานะ  หอมสุวรรณ  ประธานชุมชนและคณะกรรมการพร้อมชาวชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ที่ทำการชุมชนบ้านล่าง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คนHMC ร่วมกับ หนังสือพิมพ์กรุงไทยธุรกิจ สนับสนุนกระเป๋าผ้าร่มสะพายหลัง โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดพิษณุโลก
          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด สนับสนุนกระเป๋าผ้าร่มสะพายหลัง ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โรงเรียนประชาสามัคคี ตำบลท่าดินแดง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และคุณธนากร พิมเสน บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์กรุงไทยธุรกิจ เพื่อเป็นการณณรงค์ส่งเสริมการใช้กระเป๋าผ้าให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนท้องถิ่น และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริษัทในหน่วยงานนอกพื้นที่
            ในการนี้ จ่าสิบตรีธรรมรัตน์ ขำสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู- อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียประชาสามัคคี ตำบลท่าดินแดง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก กล่าวแสดงความขอบคุณที่บริษัทได้ให้กับสนับสนุนกระเป๋าผ้าร่มให้กับนักเรียน
โดยมีจำนวนนักเรียนที่ได้รับกระเป๋าผ้าร่วมสะพายหลัง ทั้งหมด 50 คน


HMC…สานเสวนาชุมชนซอยประปา ประจำปี 2562
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชนซอยประปาเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  โดยคุณบุปผาพรรณ พานทอง  ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  คุณชัยรัตน์  ปฏิทัศน์  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ  พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชมวีดีโอบรรยายประโยชน์และโทษอันตรายในการใช้พลาสติกผิดวิธี  การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle)  และกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนซอยประปา
          ในการนี้  คุณชูเดช  จันทร์ศิริ  ประธานชุมชนและคณะกรรมการพร้อมชาวชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ  บ้านประธานชุมชน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 52 คน
HMC…ส่งมอบบ้านแก่คุณสุริยนตร ทองอยู่ ชุมชนสี่กั๊ก เทศบาลตำบลบ้านฉาง
                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  นำโดย คุณบุปผาพรรณ  พานทอง  ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมด้วยทีมงาน จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านจำนวน 1 หลัง ตามโครงการ “HMC & Habitat ร่วมใจ 14 ปี แห่งการให้...แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน”  แก่คุณสุริยนตร  ทองอยู่ ณ บ้านเลขที่ 107/3 ม.2 ชุมชนสี่กั๊ก ซ.ทองอยู่ 1/1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
                ในการนี้  คุณปรีชา  โปซิว ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เป็นผู้แทนบริษัทฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และคุณจิรศักดิ์  ตะปะโจทย์  นายอำเภอบ้านฉาง กล่าวต้อนรับต่อประธานในพิธีซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอินทรีย์  เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง  และคุณวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คุณสุชิน  พูลหิรัญ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง  คุณธวัชศักดิ์   เกิดมณี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.บ้านฉาง และประธานชุมชนต่างๆ  เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องใช้จำเป็นภายในครัวเรือน  แก่เจ้าของบ้านและครอบครัว นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง ยังได้ร่วมสนับสนุนตู้ยาสามัญประจำบ้าน  สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้อีกด้วย
                 อนึ่ง โครงการ “HMC & Habitat ร่วมใจ 14 ปี แห่งการให้...แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน”  เป็นหนึ่งในโครงการการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการสัมพันธ์ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมเมืองระยอง  เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มุ่งมั่นสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนAbout แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน