อีสท์วอเตอร์สร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำ
               25 สิงหาคม 2557  – อีสท์วอเตอร์สร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำ เน้นความร่วมมือกันระหว่างชุมชน  เยาวชน และโรงเรียนเพื่อร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ อีกทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหน รู้คุณค่าและความสำคัญของน้ำ  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดระยองและฉะเชิงเทราเข้าร่วมกว่า  80 คน  ผ่านฐานปฏิบัติการที่หลากหลาย เรียนรู้สนุกได้สาระ
              
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์  จัดโครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำ   ระหว่างวันที่  20-22  สิงหาคม  2557     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) อ่างเก็บน้ำดอกกราย .ระยอง  สร้างทัศนคติให้เยาวชนเกิดความรัก   หวงแหน  และเห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำ  ตลอดจนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางน้ำ  พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ  วิเคราะห์   และตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพเบื้องต้น  โดยหวังสร้างเครือข่ายรักษ์น้ำในพื้นที่ระยองและฉะเชิงเทรา  เพื่อร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำของตนให้มีคุณภาพดีไม่เสื่อมโทรมตลอดไป
               คุณกันยานาถ  วีระพันธุ์   ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร   กล่าวว่า   โครงการค่ายเยาวชนเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำครั้งนี้   เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์น้ำ  หรือ  East Water Young Leader Camp ที่จัดต่อเนื่องมา 5 ปี   ผสมผสานกับกิจกรรมตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง   โดยจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน  ผ่านฐานกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวน 5 ฐาน แบ่งเป็น  ฐานที่ 1 วัฏจักรของน้ำ และคุณค่าของน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ (ทางชีวภาพเบื้องต้น) ฐานที่ 2  การเก็บตัวอย่างน้ำ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพเบื้องต้น  ฐานที่ 3  การตรวจสอบคุณภาพน้ำจากสิ่งมีชีวิตในน้ำ (ทางชีวภาพเบื้องต้น)   ฐานที่ 4   การวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วย อุปกรณ์ Test-kit   ฐานที่ 5  การวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วย เครื่อง Spectrophotometer  หรือเครื่องวัดการดูดกลืนแสง เพื่อตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก  ซึ่งแต่ละฐานมีการสอดแทรกสาระความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน  
               สำหรับเยาวชนผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ  ถือเป็นสมาชิกเครือข่ายรักษ์น้ำ  จะได้รับใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา   นอกจากนี้อีสท์วอเตอร์ได้มอบอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Test Kit)  จำนวน  10  จุด   เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไป  โดยมีแหล่งน้ำเป้าหมาย  คือ  แม่น้ำบางปะกง  และอ่างเก็บน้ำหลักในจังหวัดระยอง 4 แห่ง  ได้แก่  อ่างฯ หนองปลาไหล  อ่างฯ ดอกกราย  อ่างฯ คลองใหญ่  และอ่างฯ ประแสร์  
               นับว่าโครงการนี้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชน   ชุมชน  เยาวชน  และหน่วยงานภาครัฐ   เพื่อช่วยกันเฝ้าระวัง  และดูแลรักษาทรัพยากรน้ำให้มีคุณภาพดี   ลดผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตของชุมชน  และคงไว้ให้ลูกหลานได้มีน้ำกินน้ำใช้ที่ได้คุณภาพสืบไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน