กลุ่ม ปตท. ระยอง มอบ 325 ทุน
กลุ่ม ปตท. ระยอง มอบ 325 ทุน
เพื่อการศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉางมอบโอกาสหวังสร้างเยาวชนเป็นบุคลากรคุณภาพรับ
แผนชาติ 20 ปี
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ในโครงการ
“ทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
ให้กับเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง จำนวน 325 ทุน รวม 1,300,000 บาท
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มศักยภาพความพร้อมเยาวชน
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศ ตามแผนพัฒนาชาติ 20 ปี
นางดุจดาว พุทธสุอัตตา ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท.
จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า การจัดพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาประเภท “ทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท.
จังหวัดระยอง” ประจำปี 2562 เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการยกระดับทางการศึกษาให้กับเยาวชน
ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี
แต่ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา การมอบทุนดังกล่าว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับชั้น ทั้งทางสายสามัญและสายอาชีพ
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ที่มีความต้องการแรงงานในหลากหลายสาขาอาชีพตามแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี
นายชนม์ปวุฒิ ทรัพย์ผดุงชนม์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง กล่าวว่า
“การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 325 ราย รวมมูลค่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300,000
บาท เป็นการมอบทุนในระดับชั้นต่างๆ ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 145 ราย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 83 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 63 ราย ระดับ ปวส.
จำนวน 19 ราย และระดับปริญญาตรี จำนวน 15 ราย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กลุ่ม ปตท.
ระยอง จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว ในนามของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านฉางและชุมชนต้องขอขอบคุณกลุ่ม
ปตท. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาบุตรหลานชุมชนเสมอมา

คณะทำงานสื่อความ กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง
โทร. 038-994-385
กลุ่ม ปตท. เป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดในหลักธรรมาภิบาล พร้อมร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ผ่านโครงการต่างๆ
ที่มีส่วนเข้าไปยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเสริมศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านการศึกษา
ด้านความสามารถพิเศษ ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึก สร้างคุณธรรม ในมิติต่างๆ
เพื่อนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง
ตามแผนการพัฒนาด้านการศึกษา ของกลุ่มปตท.ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ด้าน ได้แก่
การพัฒนาศักยภาพครูในโครงการโรงเรียนศตวรรษที่ 21 และ
การพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะความรู้ด้านการศึกษา พร้อมไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
ที่มีเป้าหมายเพื่อการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับสังคมต่อไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน