กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้ายกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ SmartFactory


กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้ายกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ SmartFactory โดยมีอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกกำลังเสริมแกร่ง ตั้งเป้า“ภาคอุตสาหกรรมต้องปลอดภัยและทันสมัยด้วยนวัตกรรม 4.0จัดสัมมนาเตรียมพร้อมรับงานใหญ่ BOILEX ASIA 2020 and PUMPS
& VALVES ASIA 2020”เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวง อุตสาหกรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเรื่องกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้หม้อ ไอน้ำ และภาชนะรับความดันปั๊มวาล์ว ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยรวมถึงด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ ผลิตโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 บทความร่วมมือและสนับสนุน จะ informal Market ผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมและวัตกรรมที่กำลังเติบโต

ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี 2565 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน และใช้วัสดุในการผลิตอย่างคุ้มค่า(ZERO WASTE) และก้าวทันเทคโนโลยี ซึ่งการจะมุ่งสู่ความสำเร็จนั้นจะต้องมาจากทุกภาคส่วนที่พร้อมผนึกกำลังตามแนวทางประชารัฐจึงจะสามารถตอบสนองและเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือและสนับสนุนจาก อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่กำลังเติบโต ร่วมด้วยบริษัทผู้เชี่ยวชาญต่างๆในพื้นที่จัดหัวข้อสัมมนาที่จะเป็นประโยชน์ อาทิ“SafetyApplicationwww.boilex-asia.com, www.pumpsandvalves-asia.comการตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัย” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม“Digital for Asset Reliability” โดย บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด“SMART BOILER ” โดย บริษัท วิชแมนน์ เวเค จีเอ็มบีเอช แอนด์ ซีโอ เคจีจำกัด และ“ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์รับความดันในโรงงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียมตามมาตรฐานสากลแลนวัตกรรม 4.0” โดย บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน)ความร่วมมือในแบบแบ่งปันองค์ความรู้จากองค์กรสู่องค์กรในวันนี้ นอกจากจะเป็นการยกกระดับอุตสาหกรรมของไทยให้ก้าวไปสู่สายการผลิตที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย และพร้อมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 แล้ว
ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน BOILEX ASIA 2020 and Pumps & Valves Asia 2020 จัดโดย อินฟอร์มามาร์เก็ตส์ ในปีนี้ทางกรมโรงงงานอุตสาหกรรมจัดหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจภายในงานตามนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อภาคการผลิต ภายใต้แนวคิด (MAIN THEME) คือ“อนาคตอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ BCG” ด้วยหลักการ BCG (Bio CircularGreen) ซึ่งแนวคิดแบบ BCG โมเดลนี้ มีเป้าหมายเพื่อนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมถึงพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าประกอบกับภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยวัตถุอันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ B-Bio Economyหรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียว” การสัมมนาปีนี้www.boilex-asia.com, www.pumpsandvalves-asia.comจะเป็นแนวคิดใหม่ต่อการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในสามมิติได้อย่างมีบูรณาการด้าน นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์
เปิดเผยว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในงาน BOILEX ASIA 2020 and PUMPS & VALVES ASIA 2020มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7มีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี การใช้หม้อไอน้ำภาชนะรับความดัน ปั๊ม วาล์ว และ ความปลอดภัย
โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมในงานเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งการเข้าร่วมงานสัมมนาและการเข้าชมพื้นที่จัดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยงาน BOILEX ASIA 2020 and PUMPS & VALVES ASIA 2020เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทาง งานเดียวในประเทศไทยโดยรวมเทคโนโลยีอย่างครบวงจรที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิแบรนด์ดังอย่าง GETABEC, MIURA, KIRLOSKAR, VIESSMANN,SANWA, CLEAVERBROOKS, IHI, KAWASAKI และอื่นๆอีกมากมายกว่า 1,000 แบรนด์ จาก 35 ประเทศทั่วโลกพร้อมกันนี้ภายในงานยังจัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร จำนวน 7พาวิลเลียน ได้แก่ ไต้หวัน สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลีใต้ เยอรมัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
และจีน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและสัมมนาที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็น  เกี่ยวกับด้านพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 27,000ราย จาก 55 ประเทศงานแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อน้ำภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ และอุปกรณ์ที่ครบถ้วนที่สุด จัดร่วมกับงานASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 (ASE)
งานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดในอาเซียน จะจัดขึ้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 ถึงวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนาAbout แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน