กลุ่ม ปตท จ.ระยอง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและกลุ่มประมงในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

 

กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและกลุ่มประมงในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษา


 

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล         เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เดินหน้ามอบทุนการศึกษาชุมชน ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10  ในโครงการ “ทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง” ให้กับเยาวชนทั้ง 38 ชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และ 10 กลุ่มประมงในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 1,950,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มศักยภาพความพร้อมให้กับเยาวชน พร้อมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

 

            นายวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำทีมกลุ่ม ปตท. เดินหน้ามอบทุนการศึกษาชุมชน ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ให้แก่เยาวชนทั้ง 38 ชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และ 10 กลุ่มประมงในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยกลุ่ม ปตท. เห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่มาโดยตลอด จึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่ม ปตท. ที่เป็นประโยชน์ส่งผลโดยตรงกับเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพตัวเองและยกระดับคุณภาพการศึกษา ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึก สร้างคุณธรรม ตามแผนการพัฒนาด้านการศึกษา ของกลุ่มปตท. ที่มีเป้าหมายเพื่อการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับสังคม และเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป 

การมอบทุนการศึกษาชุมชน ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ระยอง ยังให้ความสำคัญกับมาตรการบริหารจัดการตามหลัก physical distancing (การเว้นระยะห่างทางกายภาพ) เพื่อการดำเนินรูปแบบของการมอบทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักการของความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

นอกเหนือจากโครงการทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ยังสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด (แห่งใหม่) สนับสนุนโครงการวิ่ง “ก้าว เพื่อ 9 โรงพยาบาล จ.ระยอง” เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์และระบบการบริการเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาล   ทั้ง 9 แห่งในจ.ระยอง อันมีความจำเป็นเร่งด่วนในการรักษาผู้ป่วยและเฝ้าระวังโรคโควิด 19 การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ และสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพชุมชนในทุกช่วงวัยเป็นสำคัญแล้ว กลุ่ม ปตท. ยังสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ ด้วยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ โดยเน้นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสังคมอย่างต่อเนื่อง

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน