SCG เอสซีจี จับมือ 180 พันธมิตร แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

 


เอสซีจี จับมือ 180 พันธมิตร แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน                     ชง 4 ทางรอด แก้ปัญหาภัยแล้ง ความยากจน ฝุ่น PM 2.5 และการจัดการขยะ               พร้อมเดินหน้าร่วมกับจังหวัดระยอง ผลักดันการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปัญหาขยะทะเล มุ่งขยายเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน


 

ระยอง – 9 พฤศจิกายน 2563:  ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ถ่ายทอดสดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ  SD Symposium 2020 “Circular Economy: Actions for Sustainable Future จากเวทีใหญ่ กรุงเทพฯ สู่จังหวัดระยอง โดยเอสซีจี จับมือ 180 พันธมิตร ผนึกกำลังผลักดันหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมระดมสมอง ชงแก้ 4 ปัญหาเร่งด่วน : 1. แก้ภัยแล้ง ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน  2. แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการส่งเสริมเกษตร “ปลอดการเผา 100%”  และการเข้าถึงเครื่องจักรการเกษตร สร้างรายได้ที่มั่นคง   3. การจัดการขยะพลาสติกเป็นวาระแห่งชาติ  4. เสนอภาครัฐสนับสนุนวงการก่อสร้างเป็น Green and Clean Construction  ทั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดระยอง จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “ระยองร่วมใจ สร้างเมืองไร้ขยะ” มุ่งจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปัญหาขยะทะเล และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ธุรกิจ และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดระยองอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง เป็นประธาน และนายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ให้การต้อนรับ

 

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาปรับใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ตามกลยุทธ์ BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของภาครัฐ (BCG: Bio Economy, Circular Economy, Green Economy) เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีจำนวนจำกัด  หากนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย ขาดความรับผิดชอบ อาจเกิดผลกระทบในระยะยาวต่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรต่าง ๆ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เช่น การใช้น้ำ และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การลดปัญหาโลกร้อน รวมไปถึงการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร เพื่อนำขยะกลับมาสร้างประโยชน์สูงสุด และยังช่วยลดปัญหาขยะหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำอีกด้วย”

 

“หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy จึงเป็นทางออกเพื่อความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ชาวระยองทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมมือร่วมใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน การใช้ คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ทิ้งให้ถูกที่เพื่อป้องกันขยะรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดี และปลูกฝังความคิดนี้ให้กับลูกหลาน เพื่อให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อไปในอนาคต” 

 

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี ได้จัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ SD Symposium 2020 Circular Economy: Actions for Sustainable Future โดยมีเวทีใหญ่ที่กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์  โดยที่จังหวัดระยองมีภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ตัวแทนชุมชน ภาครัฐ  และองค์กรเครือข่ายเข้าชมการถ่ายทอดสดร่วมกันกว่า 200 คน  สำหรับการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของเอสซีจีนั้น ได้ผนึกกำลังร่วมกับ 180 พันธมิตร เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยร่วมกันระดมสมองและหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานสี่ด้านที่เป็นพื้นฐานความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศและของโลก คือ 1.สร้างระบบน้ำหมุนเวียน  2. ส่งเสริมเกษตร “ปลอดการเผา 100%” 3. ยกระดับการจัดการขยะพลาสติกให้เป็นวาระแห่งชาติ  และ 4.เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

“นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะซึ่งเป็นกลไกสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จึงได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ระยองร่วมใจ สร้างเมืองไร้ขยะ“ โดยเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยถึงทางออกและการจัดการปัญหาขยะ ซึ่งคาดหวังว่าทุกภาคส่วนจะได้เห็นแนวทางเพื่อยกระดับการจัดการขยะของพื้นที่ระยอง เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างเมืองไร้ขยะต่อไป”

“การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง มีการคัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกที่ โดยไม่หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งน้ำ หากมีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ วัสดุต่าง ๆ ก็จะสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถลดปริมาณขยะในบ่อฝังกลบและขยะที่หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะช่วยให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณของภาครัฐในการเก็บ ขนส่ง และกำจัดขยะอีกด้วย” นายมงคล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับเสวนาเรื่อง “ระยองร่วมใจ สร้างเมืองไร้ขยะ” ได้รับเกียรติจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ระยอง โดยมี นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) นางสาวกาญจนา เตลียะโชติ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง นางสาวกนกกร จำปาทอง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน  นางนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนชากลูกหญ้า  และนายกฤษดา เรืองโชติวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจหมุนเวียน ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

############

 

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน