HMC กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563


HMC…รับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563”

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด โดย  คุณพรชัย  พิชิตวุฒิกร รองประธานบริษัท สายกลยุทธ์การจัดการธุรกิจและซัพพลายเชน เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ปีที่ 18 ประจำปี 2563” (TCC Best Award 2020)  ภายใต้แนวคิด  “ฝ่าวิกฤต...ด้วยจรรยาบรรณ”  ในการนี้ ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี และคุณกลินท์  สารสิน  ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

            รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านคอรัปชั่น รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนHMC…พิธีส่งมอบโครงการ Smart Farm& Fun โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า

ฝ่ายกิจการสัมพันธ์  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด โดยคุณบุปผาพรรณา  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  เป็นผู้แทนบริษัทฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์   ในการดำเนินงานจัดพิธีส่งมอบโครงการ Smart Farm & Fun โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดระยอง (Young Smart Famer Rayong)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านเกษตรสมัยใหม่โดยการใช้ระบบ Smart Farm ในการควบคุม ซึ่งนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่คัดเลือกเมล็ด ลงมือปลูก ตลอดจนเก็บผลผลิตและจัดจำหน่าย เพื่อนำรายได้มาหมุนเวียน และยังนำแนวคิดไปปฏิบัติเพื่อเป็นอาชีพในอนาคตได้

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณถวิล  โพธิบัวทอง  นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเยี่ยมชมโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์  โรงเรือนเมล่อน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานชุมชนเจริญพัฒนา ประธานชุมชนชากลูกหญ้า และผู้แทนประธานชุมชนซอยคีรี  ทั้งนี้คุณพีรดา  นาคเรืองศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า เป็นผู้รับมอบ  กล่าวต้อนรับและขอบคุณบริษัทฯ ด้วยความอบอุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้าHMC…ร่วมกิจกรรมและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรม Run for Kids#5

เมื่อวัอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด โดยคุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรม Run for Kids#5 วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก และร่วมส่งผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

            ในการนี้ ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

HMC…โครงการธนาคารปู ประจำปี 2563 (รับซื้อปูไข่นอกกระดอง ครั้งที่ 3)

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ดำเนินโครงการธนาคารปูไข่  ปีที่ 3 ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่และกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน  จัดให้มีกิจกรรม “รับซื้อแม่ปูไข่นอกกระดอง ครั้งที่ 3” ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่  เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนทรัพยากรปูในท้องทะเลด้วยการอนุรักษ์แม่ปูไข่นอกกระดองให้สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดตั้งกองทุนรับซื้อแม่ปูไข่ที่ติดอวนประมงขึ้นมา  และนำไปปล่อยในแพกระชังของโครงการฯ  ให้เขี่ยไข่เองตามธรรมชาติ  เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณปูในท้องทะเล  ทำให้ชาวประมงสามารถจับปูได้ในพื้นที่ของตนเองไม่ต้องออกเรือไปนอกพื้นที่  ทั้งนี้แม่ปูที่เขี่ยไข่แล้วสามารถนำกลับมาขายเพื่อเป็นรายได้หมุนเวียนของธนาคารปูไข่ต่อไป
HMC…ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "บ้านฉางซีฟู้ด เฟสติวัล" ของเทศบาลตำบลบ้านฉาง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  โดยคุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวและสนับสนุนการจัดกิจกรรม "บ้านฉางซีฟู้ด เฟสติวัล“ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านฉาง ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2563  ณ บริเวณชายหาดพยูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง  และส่งเริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชน 

ในการนี้คุณสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง  พร้อมด้วยคุณอนุศักดิ์ นิจรัญ  คุณกนกพร ปรัชญกุล  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เป็นผู้รับมอบ ณ ชายหาดพยูน

 
HMC…ธนาคารทิ้ง- ไซเคิล (Think Cycle Bank) ปีที่ 2 (รับฝากขยะ ครั้งที่ 4)

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  จัดกิจกรรมโครงการ “ธนาคารทิ้ง-ไซเคิล” (Think Cycle Bank) ปีที่ 2  ให้กับโรงเรียนวัดห้วยโป่ง อ.เมือง  จ.ระยอง เป็นครั้งที่ 4  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โดยเป็นความร่วมมือกับคณะอาจารย์และนักเรียนแต่ละระดับชั้นรวบรวมขยะและนำมาฝากกับธนาคารฯและหมีมีถัง มีขยะรวมทั้งสิ้น 805.80 กิโลกรัม  ซึ่งได้มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนนำมาฝากเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะ

 


 

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน