ห้องเรียนเคมีดาวสัญจรกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นำคณะครูต้นแบบดีเด่นจากโครงการห้องเรียนเคมีดาว” จากภาคตะวันออกรวม 18 คน จัดกิจกรรม ห้องเรียนเคมีดาวสัญจร” ให้แก่โรงเรียนที่ขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่ง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองจริง รวมทั้งมีแผนเผยแพร่และถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ให้แก่ครูและนักเรียนในทุกภาคทั่วประเทศในปีนี้อีกด้วย
นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เผยว่า กิจกรรมห้องเรียนเคมีดาวสัญจร ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการให้ความสำคัญด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics Education) รวมถึงการส่งเสริมทักษะและความรู้ความสามารถของบุคลากรครูเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนมาโดยตลอด โดยครูจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สนับสนุนให้เยาวชนรู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และนำความรู้และประสบการณ์จากการทดลองจริงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
เราเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของการต่อยอดการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเป็นศาสตร์ที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ในปีนี้เราได้ตั้งเป้าหมายในการขยายพื้นที่การเผยแพร่เทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่ครูและนักเรียนในทุกภาคทั่วประเทศ จากที่ได้นำร่องโครงการในจังหวัดระยอง และขยายสู่ภาคตะวันออกในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อทลายข้อจำกัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านความพร้อมของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ สารเคมี ไปจนถึงการเตรียมการสอน” นางภรณี กล่าว
นางพนิตตา วสุนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส เผยว่า โรงเรียนวัดสุทธาวาสเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เพียงท่านเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ โรงเรียนมีข้อจำกัดด้านต้นทุนในการสอน เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพง ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน การที่นักเรียนได้มีโอกาสทำการทดลองผ่านเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในครั้งนี้จึงมีประโยชน์อย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้ว นักเรียนยังให้ความสนใจกับกระบวนการทดลองเพื่อพิสูจน์ผลทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย
สำหรับโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง แห่ง ที่คณะครูต้นแบบฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อขยายเครือข่ายการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองจริงโดยใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว และโรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ ซึ่งการทดลองที่ครูและนักเรียนทั้งสามโรงเรียน รวมจำนวน 375 คน ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ การทดลองเรื่องก๊าซมีปริมาตร การระเบิดของไฮโดรเจน และระบบการกรองน้ำ ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนี้ นอกจากจะให้ความรู้แก่นักเรียนผ่านการทดลองที่ง่าย มีความปลอดภัยสูง และเห็นผลเร็วแล้ว นักเรียนยังได้รับความสนุกจากการนำวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในชีวิตประจำวันมาใช้
ความท้าทายในการสอนวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่บุคลากรทางการศึกษาต่างพบเจออยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือและห้องทดลองที่ไม่เพียงพอและมีราคาแพง การเตรียมการทดลองและการประเมินผลที่ต้องใช้เวลามาก รวมไปถึงปัจจัยด้านความปลอดภัยจากการทดลอง เทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนจึงตอบโจทย์ด้านความท้าทายของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ และจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับทั้งครูและนักเรียน เนื่องจากใช้วัสดุที่หาได้ง่ายมาเป็นเครื่องมือในการทดลอง ใช้งบประมาณไม่สูง ลดปริมาณการใช้สารเคมีในการทดลอง และมีความปลอดภัยทั้งต่อครูและนักเรียน ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และผู้อำนวยการโครงการ ห้องเรียนเคมีดาว กล่าว    

Dow Chemistry Class Takes Over Nationwide,
Kicking Off With Train-the-Trainer II in Ayutthaya

Ayutthaya – April 08, 2016 - Dow Thailand Group, in collaboration with Chemical Society of Thailand under the Royal Patronage of Prof. Dr. H.R.H. Princess Chulabhorn Walailak, brought 18 role-model science teachers from “Dow Chemistry Class (DCC)” project from the Eastern region on “DCC Mobile Unit” activity under Train-the-Trainer II program to three underprivileged schools in Ayutthaya province. The activity signifies Dow’s determination in supporting science education through hands-on experiments with a plan to expand the knowledge of small-scale chemistry laboratory technique nationwide within this year.

Poranee Kongamornpinyo, Public Affairs Director of Dow Thailand Group, revealed that “DCC Mobile Unit” activity reflects Dow Thailand Group’s intention in placing high importance on STEM education (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) and educator empowerment by enhancing skills and knowledge of teachers whose role is to guide students in analyzing and applying knowledge and experience from the experiment onto their daily lives.

“We believe that science is the foundation of the prosperity of innovation and is essential to the development of the country. This year, we aim to expand Small-scale Chemistry Laboratory technique nationwide, after accomplishing the project in Rayong province and various provinces in the Eastern region in the past two years.  We want to remove limitations in science education specifically the availability of laboratory, equipment, and chemicals, including the time required for experiment preparation,” Poranee said.

Panitta Wasunun, Director of Wat Sutthawas School, said, “Wat Sutthawas is a small school with only one science teacher. The school is facing fund limitations that cannot cover costly scientific experiment’s equipment causing the students to lack the opportunity in receiving hands-on experience in the classroom. By allowing them to exercise Small-scale Chemistry Laboratory technique, students get to enjoy this new way of science experiment; they also pay more attention to the scientific method as well which is highly beneficial for the learning process.”

Schools in Ayutthaya that role-model science teacher crew have visited to expand the network of science education through Small-scale Chemistry Laboratory technique are Wat Sutthawas, Wat Pin Kaew, and Wat Kaewsuwan Schools. A total of 375 teachers and students have conducted gas volume, hydrogen explosion, and water-filtration system experiments with the simplified technique that is safe and highly effective. Students get to explore by bringing in everyday objects to use in the experiments as well.

“The challenges that science teachers usually face include inadequate and costly laboratory and equipment, timely experiment preparation and evaluation, and safety issue. Small-scale Chemistry Laboratory technique tackles these challenges which can hugely benefit both teachers and students since it requires easy-to-find materials with lower budget and less amount of chemicals and is safer for the users,” Prof. Dr. Supawan Tantayanon, Immediate-Past President of the Chemical Society of Thailand and Director of “Dow Chemistry Class” concluded.     


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุทธิพงศ์ โกรทินธาคม (โจ๊ก) ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-673315 / 081-7919626
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความนับถือ
นายสุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

เลขที่ ถนนไอสี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
อีเมล skrotintakom@dow.com
โทรศัพท์ +6638 673315
เบอร์มือถือ: +6681 7919626

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน