เอสซีจี เคมิคอลส์ สร้างบ้านปลาคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลไทยและเพิ่มผืนป่าชายเลนสร้างความยั่งยืนอาชีพประมงบ้านภาคตะวันออก

เอสซีจี เคมิคอลส์ และจังหวัดระยอง แถลงผลสำเร็จ 6 ปี “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์”
คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลไทย สร้างความยั่งยืนด้านอาชีพประมงพื้นบ้านภาคตะวันออก
พร้อมปลูกป่าชายเลนเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

ระยอง: 25 กันยายน 2560 เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับจังหวัดระยอง และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จ. ระยอง จัดเวทีเสวนา “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” สร้างบ้านให้ปลา เพิ่มผืนป่าให้ระยอง คืนชีวิตสัตว์ทะเล เพื่อแถลงผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” 6 ปีที่ผ่านมา ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลนบ้านหัวหิน อ.แกลง  จ.ระยอง พร้อมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนจำนวน 50 ไร่ ภายใต้โครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติ      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 65 พรรษา และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยบ้านปลาจำลองและบ้านปลาธรรมชาติ ช่วยส่งเสริมให้อาชีพประมงพื้นบ้านของไทยยั่งยืน โดยมีนางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นประธานงานเสวนาฯ และมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานจากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช.) นายนพดล จันทร์เรือง ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก และชาวชุมชนบ้านหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาและปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้
            โครงการ “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” เริ่มขึ้นในปี 2555 โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดวางบ้านปลาซึ่งเป็นนวัตกรรมจากท่อ PE100 ที่คิดค้นและพัฒนาโดยเอสซีจี เคมิคอลส์ ปัจจุบันได้ทำการวาง “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” ในพื้นที่กลุ่มประมงพื้นบ้านตลอดแนวชายฝั่งภาคตะวันออกของไทยรวมแล้วทั้งสิ้น 28 กลุ่ม เป็นจำนวนกว่า 1,000 หลัง  
“ปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำลังประสบปัญหาเสื่อมโทรม “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” เป็นการสร้างบ้านปลาจำลองให้แก่สัตว์น้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านสังคม ทำให้อาชีพประมงพื้นบ้านไม่สูญหาย ด้านเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มรายได้และความปลอดภัยให้แก่ชาวประมง สามารถจับสัตว์น้ำได้บริเวณใกล้ชายฝั่ง และด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ พบปลาเศรษฐกิจหลายชนิดและสัตว์ทะเลที่ไม่เคยพบเห็นมานานบริเวณ บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  กล่าวถึงประโยชน์ของโครงการ “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์”
หลังจากดำเนินโครงการ “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” เป็นระยะเวลา 6 ปี บริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางทะเลสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณที่วางบ้านปลา พบสิ่งมีชีวิตกว่า 120 ชนิด เป็นปลากว่า 28 ชนิด รวมไปถึงปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง และยังสำรวจพบปะการัง กลุ่มสัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ ในบริเวณเขตอนุรักษ์ที่มีการจัดวาง บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ และในปีนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ มีเป้าหมายที่จะส่งมอบบ้านปลาให้ครบจำนวน 1,190 หลัง ในพื้นที่ 30 กลุ่มประมง ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก
นายนพดล จันทร์เรือง ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” เป็นบ้านปลาจำลองเพื่อสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล จากผลการวิจัยและสำรวจที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงมีแนวคิดขยายไปสู่การสร้างบ้านปลาธรรมชาติด้วยการปลูกป่าชายเลน เพื่อส่งเสริมให้การดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เมื่อทะเลและชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์น้ำก็มีเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้อาชีพประมงพื้นบ้านในท้องถิ่นไม่สูญหายไป” 
“หลังจากวางบ้านปลาแล้ว ชาวประมงจะช่วยกันดูแลพื้นที่วางบ้านปลาให้เป็นเขตอนุรักษ์ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ ทำให้มีสัตว์ทะเลเพิ่มมากขึ้น จึงกลายเป็นแหล่งประมงชั้นดีใกล้ชายฝั่ง   ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นและ  ไม่ต้องออกเรือไปจับสัตว์น้ำไกลๆ” นายสำออย รัตนวิจิตร นายกสมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กระยอง กล่าวถึงความ          อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลหลังจากวาง บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์
ว่าที่ร้อยตรีวิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กล่าวว่า “สบทช. เอสซีจี เคมิคอลส์ และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน มีเป้าหมายที่ตรงกันคือ ต้องการให้อาชีพประมงพื้นบ้านของไทยยั่งยืน สบทช. จึงได้ให้ความร่วมมือในการทำโครงการ “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” ด้วยดีมาโดยตลอด ตั้งแต่ร่วมคิดค้นและพัฒนารูปแบบบ้านปลาจำลองที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใต้ท้องทะเล เสนอแนะพื้นที่ในการจัดวางบ้านปลา ส่งตัวแทนจาก สบทช. เข้าร่วมกิจกรรมประกอบบ้านปลา และสนับสนุนการจัดวางบ้านปลาในพื้นที่ของกลุ่มประมงต่างๆ รวมไปถึงติดตามผลการจัดวางบ้านปลาด้วย”
หลังจบการเสวนา ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันสร้างบ้านปลาธรรมชาติด้วยการปลูกป่าชายเลน โดยนำพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 35 ชนิด จำนวน 35,500 ต้น ปลูกลงในพื้นที่ป่าชายเลน 50 ไร่  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิม       พระชนมพรรษาครบรอบ 65 พรรษา และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยการร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว  
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำให้อาชีพประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นอาชีพหลักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกยังคงอยู่และนำรายได้มาสู่ท้องถิ่น ทำให้ชาวประมงไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปหาอาชีพใหม่ในเมือง เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังคงสานต่อความร่วมมือกับ สบทช. และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ในการสร้างและจัดวาง บ้านปลา    เอสซีจี เคมิคอลส์ และร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ระบบนิเวศของท้องทะเลไทยยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งทำมาหากินที่ยั่งยืนของชาวประมงพื้นบ้านต่อไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน