ระยองได้3รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ประจำปี 2560

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้ง ที่ 11 ประจ าปี 2560 (11th Thailand Tourism Awards) โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย (ททท.) และผู้บริหาร ททท. เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ที่ได้รับรางวัลให้การ ต้อนรับ ณ ห้องรอยัลพารากอน ฮอลล์ ๓ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า การประกวดและมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards นั้น ททท. ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดขึ้นทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นนโยบายใน การให้ความส าคัญในการดูแลรักษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงระดับการยกระดับคุณภาพ ของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสู่สากล โดยในการประกวดครั้งที่ 11 นี้มีเกณฑ์การตัดสินที่เข้มข้นเช่นเดิม โดย เพิ่มน้ าหนักให้กับการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับประเภทการประกวด มีทั้งหมด 5 ประเภทรางวัล คือ รางวัลประเภทองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว รางวัลประเภทรายการน าเที่ยว รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว รางวัล ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยในการประกวดปีนี้ มีผู้ส่งเข้าประกวดจากจังหวัดระยองได้รับรางวัลจ านวน 3 ราย ได้แก่ 1.เทศบาลต าบล ปากน้ าประแส ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในผลงาน “มาระยอง ลองไปประแส ฮิ” 2.สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3.หมู่บ้านท่องเที่ยวทะเลน้อย อ.แกลง จังหวัดระยอง ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผู้ว่าฯ ททท.กล่าวในตอนท้ายว่า การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ของ ททท. ที่มีมาอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและการยอมรับ ทัดเทียมในระดับนานาชาติ อีกทั้ง เพื่อเชิดชูและให้ก าลังใจแก่ผู้ที่ได้เข้ารับรางวัลที่สามารถจัดการการท่องเที่ยวในเชิง คุณภาพเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้การท่องเที่ยว เป็นอีกหนทางหนึ่งในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน