เทศบาลนครระยอง เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและเครือข่าย

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและขอทาน มีนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยสืบเนื่องจากที่เทศบาลนครระยอง มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เช่น การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือด้อยโอกาส เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งในปัจจุบันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ปัญหาทางสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งตลอดจนปัญหาการขอทานซึ่งการแก้ไขปัญหาสังคมเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมความร่วมมือในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน การให้คำปรึกษา หาแนวทางการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ รวมถึงการดำเนินการป้องกัน แก้ไข ประสานกับองค์กร ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการฯ นี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานและเครือข่าย และเกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการร่วมกันกำหนดแนวทางการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม ประกอบด้วย ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง(อสม.) เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนายจิรวัฒน์ เรณูมาร ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องศรีสุนทร 1 โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ภาพข่าวโดย ปิยะนุช พ่วงความสุขAbout แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน