สปสช เขต 6 ระยอง จัดถวายความรู้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าแด่พระสงฆ์


“ถวายความรู้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าแด่พระสงฆ์”

วันที่ 29 มกราคม 2561  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 6 ระยอง จัดประชุม “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลุ่มพระสงฆ์” ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  ได้นิมนต์เจ้าอาวาสทุกวัด         ทั้งวัดฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต รวมจำนวน 90 วัด  ถวายความรู้เรื่องสิทธิประกันสุขภาพ      ถ้วนหน้า ข้อควรระวังด้านสุขภาพของพระสงฆ์ และการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์    พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติ  ได้รับเกียรติจากนายวิศิษฎ์  ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.     กล่าวรายงาน ได้กล่าวว่า “การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลุ่มพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง” ในวันนี้  เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย  ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่าง ถ้วนหน้า ด้วยความมั่นใจ” และยุทธศาสตร์การการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  ในการสร้างการมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และสอดรับกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐   ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ ขับเคลื่อน “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ”  และมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ขับเคลื่อน “ธรรมนำโลก” ตามปรัชญาและแนวคิดที่ให้ ๑)พระสงฆ์กับการดูแลตนเองตามหลักพระธรรมวินัย  ๒)ชุมชนสังคมกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย  ๓)บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม  การประชุมในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ  โดยความร่วมมือของพระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัดระยองทั้งสองนิกาย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต ๖ ระยอง และหน่วยบริการคือโรงพยาบาลระยอง  ตามหลักการดังที่กล่าวมาข้างต้น   การประชุมในครั้งนี้  ได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดหรือผู้แทนในจังหวัดระยอง  ให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการดูแลสุขภาพ   ซึ่งสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย  ไม่ใช่เป็นการสงเคราะห์จากรัฐบาล ผู้นำศาสนาในพระพุทธศาสนา รวมถึงผู้นำศาสนาอื่นๆ  ควรมีความรู้  ในสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือสิทธิบัตรทอง  ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    พ.ศ. ๒๕๔๕   และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอนุมัติเพิ่มเติม  เมื่อมีการเจ็บป่วยสามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์   การจัดประชุมในวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสวัดทุกวัดมีส่วนร่วมในการได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร ชีในวัด  และรวมถึงฆราวาสทั่วไปได้อย่างถูกต้อง  เมื่อหากประสบกับความเจ็บป่วย  หรือเกิดอุบัติเหตุ  สามารถไปใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  การบริการที่ได้รับจะเกิดความรวดเร็ว ไม่ติดขัด  ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ไม่จำเป็นลง  ไม่ว่า จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล  เป็นการป้องกันการล้มละลาย       จากการเจ็บป่วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น   และได้รับเกียรติจากพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยองฝ่ายมหานิกายเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  ได้กล่าวว่า “การประชุมเสริมสร้างความรู้     ความเข้าใจในสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลุ่มพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง” ในวันนี้  นับเป็นเรื่อง  ที่ดีที่หน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติให้เป็นรูปธรรม     สู่การปฏิบัติ  ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐   เกิดขึ้นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ ขับเคลื่อน “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ”  และมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ขับเคลื่อน “ธรรมนำโลก” ดังคำกล่าวรายงานข้างต้น  ที่ได้กล่าวแล้ว
“หน่วยงานต่างๆต่างปรารถนาดี  ที่ให้พระสงฆ์สามารถดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้เจ็บป่วย  หรือเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว มีคุณภาพ มาตรฐาน   ให้ชุมชน สังคมรอบวัดดูแลสุขภาพพระสงฆ์ได้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย  ไม่เป็นบาปโดยไม่รู้ตัว  รวมถึงการได้รับความรู้ในสิทธิการรักษาพยาบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  เป็นสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย  ไม่ใช่เป็นการสงเคราะห์จากรัฐบาล   เจ้าอาวาสทุกรูปควรมีความรู้เพื่อถ่ายทอดไปยังพระลูกวัดและญาติโยมต่างๆได้ถูกต้อง  และเมื่อเกิดการเจ็บป่วย สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว   หวังว่าในวันนี้  ทุกๆท่านจะได้รับความรู้จากโยมวิทยากรในวันนี้  และขอบใจโยมทุกๆหน่วยงาน ทุกๆคนที่ช่วยขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ  มุ่ง   หวังให้พระสงฆ์ได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  เกิด    ความรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ไม่จำเป็นลง  รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง” พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง กล่าวในท้ายสุด
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 6 ระยอง  ดำเนินการสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติ  ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมลงนามในเจตนารมณ์ร่วมธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 มีบทบาทที่เกี่ยวข้องใน 11)วัดพึงส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรู้  ความเข้าใจในระบบบริการสาธารณสุข   และชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานในระบบหลักประกันสุขภาพ  เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง อุปัชฌาย์ อาจารย์และสหธรรมิก  ข้อ 18)รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พึงจัดชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานในระบบหลักประกันสุขภาพ  ที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่พระสงฆ์อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  ข้อ 19)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  พึงสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรคและการจัดการปัจจัยที่คุกคามสุขภาพของพระสงฆ์  โดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และแหล่งงบประมาณอื่นๆ  และข้อ 30)คณะสงฆ์พึงจัดให้มีกลไกระดับชาติ  ที่มีผู้แทนจากองค์กรคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาทุกระดับ  โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง บูรณาการ สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560  รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่  ให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติด้วย  ซึ่งมีแผนการขับเคลื่อนดังนี้  1)จัดทำทะเบียนพระสงฆ์ให้เรียบร้อย  ร่วมมือ พศ., สนบท., มหาเถรสมาคม และเชื่อมกับบัตรสมาร์ทการ์ดพระสงฆ์  โดยคาดว่าจะมีรูปธรรมในเดือนเมษายน 2561  2)สนับสนุนงบ PPA เพื่อการดูแลสุขภาพทั่วไป(ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพระสงฆ์  การมีโครงการร่วมกับกรมอนามัย ต่อเนื่องต่อยอดโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ)  และจะดำเนินการให้เดินหน้าเป็นรูปธรรม วัดผลลัพธ์ ในเขตที่สมัครในนำร่องเบื้องต้น  3)จัดทำเมนูกิจกรรมในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  เพื่อเสริมให้เป็นการชี้นำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายพระสงฆ์  หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ทำเป็นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดำเนินการในวัดเป้าหมาย  หรือสถานศึกษาของสงฆ์ในเขตทุกเขต  4)สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดทำโครงการกับเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อสุขภาวะ  โดยดำเนินการเพื่อให้เกิด Health literacyในพระสงฆ์  และพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำสุขภาวะในชุมชน

นอกจากนี้  การประชุมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก น.ส.สิริกร  เค้าภูไทย  ผู้อำนวยการ  ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.), ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน  ทันอินทร์อาจ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดระยอง, ผู้แทนจากโรงพยาบาลระยอง ที่ให้เกียรติมาร่วมงานและเป็นวิทยากรจัดประชุม  ในครั้งนี้   นับเป็นความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ  และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติร่วมกันจากทุกภาคส่วน


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน