GC จัดเวิร์กชอป ผลงานศิลปะสื่อผสมจากพลาสติก

GC จัดเวิร์กชอป ผลงานศิลปะสื่อผสมจากพลาสติก ตามแนวคิด Circular Living
พร้อมประกาศผลโครงการประกวดวาดภาพระบายสี
“มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5”

กรุงเทพฯ – 19 พฤศจิกายน 2562 : GC จัดเวิร์กชอป ผลงานศิลปะสื่อผสมจากพลาสติก ตามแนวคิด Circular Living ร่วมกับ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และคุณครู ในหัวข้อ “GC Circular Living for Better World” พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 40 รางวัล เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี และการนำทรัพยากรไปใช้อย่างรู้คุณค่า และยังสามารถนำผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีมาใช้หมุนเวียนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนไทย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Living          

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี ปี 5” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  ปิโตรเคมี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสานความรู้รอบตัว และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี  ซึ่งหัวข้อการวาดภาพในปีนี้คือ Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด” ซึ่งหมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเต็มประสิทธิภาพ การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และหมุนเวียนเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีนับเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทดแทนวัสดุธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวกสบายและความสุข  และทำให้เกิดการต่อยอดทางอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมียังสามารถนำมาหมุนเวียนใช้งานให้คุ้มค่าสูงสุด ด้วยการ รีไซเคิล (Recycle) ใช้ใหม่ และ อัพไซเคิล (Upcycle) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยนวัตกรรม ไอเดีย และการออกแบบ หรือการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพมาเป็นตัวเลือกหนึ่งในการเลือกใช้งาน เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Living” ซึ่งได้รับการถ่ายทอดลงในผลงานของเยาวชน
ในปีนี้  โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ถือเป็นการต่อยอดจาก 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2562 นี้มีการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,051 ชิ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เห็นว่าเยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยเยาวชนสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน เช่น สีน้ำ  สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค  สีน้ำมัน ดินสอดำ นับเป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ทั้งในด้านวิชาการและศิลปะการวาดภาพ

ทั้งนี้ ผลงานวาดภาพระบายสีที่นักเรียนส่งเข้าประกวดในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น  1,051 ภาพเป็นผลงานจากเด็ก และเยาวชนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการตัดสินเข้ารับรางวัลรวม 40 รางวัล โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้าน การสื่อความหมายเกี่ยวกับ Circular Living การมีความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกจะได้จัดแสดงอยู่ใน Facebook PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี โดยจะจัดแสดง ณ โถงนิทรรศการ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ และ GC สำนักงานระยอง ด้วย

สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5  ประกอบด้วย

1.        คุณปรีดา ปัญญาจันทร์ : นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก นักเล่านิทานสำหรับเด็ก และอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.        คุณจินตนา เปี่ยมศิริ : อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.        คุณธีระวัฒน์ คะนะมะ : ศิลปิน อาจารย์พิเศษ เขียนภาพศิลปะเด็ก และกิจกรรมเพื่อเด็ก
4.        ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปิโตรเคมี  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT)
5.        ดร. ชญาน์ จันทวสุ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร จีซีผลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1)    ระดับประถมศึกษา
-    รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ช.ภทรธร  อนันตะแวง อายุ 8  ปี ชั้น ป. 2      
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม
-    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ช.กุลกันต์  ยันต์วิเศษ อายุ 7 ปี ชั้น ป.2
โรงเรียนบ้านคลองตาลกระจ่างจินดา จ.สุโขทัย
-    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ญ. อภินันทนี  รุ่งสุริยากรณ์ อายุ 7 ปี  ชั้น ป.1 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ จ. ชลบุรี
-    รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

2)    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-    รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ช.ภัทรพล  น่วมสุวรรณ อายุ 14 ปี ชั้น ม.2
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี
-    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ญ.กัลยณัฎฐ์  โอษธีศ อายุ 13 ปี ชั้น ม.2
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ
-    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท :  ด.ช.วรมฆา  นิลวรรณาภา อายุ 12 ปี ชั้น ม.1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ. มหาสารคาม
-    รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

3)    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-    รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : นายวรรณรัตน์ รักพรม อายุ 16 ปี ชั้น ม.4
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ. สงขลา
-    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : น.ส.วิกาวี  รัตตมณี อายุ 18 ปี ชั้น ม.6
สถาบันบ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ จ. ตรัง 
-    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : นายอนันท์  วงษ์ศิลป์ อายุ 18 ปี ชั้น ม.6
โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" จ. ชลบุรี
-    รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
4)   รางวัล CEO’s Choice
-    รางวัล CEO’s Choice เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ช.ธีรยุทธ  สีทานันท์ อายุ 12 ปี ชั้น ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ จ.นนทบุรี

*******

ข้อมูลเพิ่มเติม :     
จินตรัตน์  สายอินทวงศ์                 โทร.  081-803-6607    Email: chintarat.s@pttgcgroup.com
ศิริพร  สุขะปุณณพันธ์                   โทร.  082-489-1199   Email: siriporn.su@pttgcgroup.com


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน