เทศบาลเมืองมาบตาพุดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖


ประมวลภาพข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวานนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมาบตาพุด นายธนญ โสภณ ประธานสภาเทศบาล
เป็นประธานการประชุม สภาเทศบาลเมืองมาบตาพุด สมัยสามัญ
สมัยสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (สำนักการสาธารณสุขฯ)

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (สำนักการช่าง)

ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (สำนักการช่าง)

ระเบียบวาระที่ ๙ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน (สำนักการสาธารณสุขฯ)

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ มีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ครบทั้ง 18 ท่านร่วมประชุม

About Tdac

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน