ระยอง สรุปยอดช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ น้ำมันรั่วไหลระยอง สรุปการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ยอดจำนวนผู้ได้รับการเยียวยาแล้ว 2141 ราย จากจำนวนที่ยื่นคำร้อง แล้ว 13223 ราย (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2556)


 จังหวัดระยอง สรุปการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ยอดจำนวนผู้ได้รับการเยียวยาแล้ว 2141 ราย จากจำนวนที่ยื่นคำร้อง แล้ว 13223 ราย หากผู้ได้รับความเสียหายรายใดเห็นว่าจำนวนเงินชดเชย หรือการช่วยเหลืออื่นใดไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมถูกต้องตรงกับความเป็นจริงสามารถที่จะอุทธรณ์ต่อคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองฯ ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับเงินชดเชยเยียวยาแล้ว
 นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์กรณีน้ำมันดิบของบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) รั่วไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยบริเวณพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กรณีดังกล่าว จังหวัดระยองได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลขึ้น ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยได้ประกาศให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไปยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ณ ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ในพื้นที่ 6 แห่ง ประกอบด้วย1) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (ที่ทำการปกครองจังหวัด) 2) เขตพื้นที่อำเภอเมือระยอง 3 แห่ง- ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง- สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ- ที่ทำการอุทยาน (ห้องประชุศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด) 3) ที่ว่าการอำเภอแกลง ) ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง 2.จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองฯ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 4 คณะประกอบด้วย 1 คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร และการบริการ ,2) คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มอาชีพประมง ,3) คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ,4) คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองผู้ได้รับผลกระทบด้านอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลจำนวนผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแล้ว ยอดสะสม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ดังนี้ จำนวนผู้ยิ่นคำร้องขอความช่วยเหลือรวม13223 ราย แยกเป็น โรงแรมร้านอาหารบริการ 1487 ราย,ประมง 3875 ราย สุขภาพ 1 ราย อื่นๆ 7900 ราย ส่วนจำนวนผู้ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือแล้ว จำนวน 2141 ราย แยกเป็น โรงแรมร้านอาหารบริการ 174 ราย ประมง 1424 ราย อื่นๆ 543 ราย ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการประเมินและจ่ายชดเชยเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในกลุ่มต่าง ๆ คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองฯ แต่ละคณะได้กำหนดหลักเกณฑ์ สรุปดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร และการบริการมีหลักเกณฑ์ดังนี้ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านโรงแรมและร้านอาหาร คณะทำงานฯ ได้เสนอโมเดลทางธุรกิจเรื่องการชดเชยให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ให้บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พิจารณาต่อไปแล้วนำมาพิจารณาร่วมกับผู้แทนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งประกอบด้วย 2 โมเดล คือ- Estimate Income Method- Native Method 2) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบภาคธุรกิจบริการรายย่อย (นวด ขายผ้า ร้านค้า) มีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา ดังนี้ ธุรกิจบริการรายย่อยกลุ่มขายผ้า และกลุ่มนวด จะเป็นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะเยียวยา จำนวน 500บาท/วัน/คน โดยกรอบระยะเวลาที่จะช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ 2) ธุรกิจบริการรายย่อยกลุ่มร้านค้า คณะทำงานฯ จะประชุมพิจารณาอีกครั้งเมื่อได้ข้อสรุปจากผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) 3) คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ได้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือต่อศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ โดยยื่นเป็นรายบุคคลและมีหลักฐาน เอกสาร ครบถ้วนตามที่กำหนด 4) หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว หากผู้ได้รับความเสียหายรายใดเห็นว่าจำนวนเงินชดเชย หรือการช่วยเหลืออื่นใดไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมถูกต้องตรงกับความเป็นจริงสามารถที่จะอุทธรณ์ต่อคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองฯ ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับเงินชดเชยเยียวยาแล้ว
 ส.ปชส.ระยอง/ข่าว 

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน