พีทีที โกลบอล เคมิคอล ขึ้นเหนือ....จับมือ มูลนิธิโครงการหลวงฯ

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด จับมือ มูลนิธิโครงการหลวง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง                           ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  มูลนิธิโครงการหลวง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงเจตนารมฌ์และความร่วมมือสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกสู่ประโยชน์ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

                บันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเป็นหนึ่งความร่วมมือใน โครงการ Green Project  :  Save the World, Save Us by Green Technology  อย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาพลาสติกเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรตลอดจนถึงการนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลผลิตทางการเกษตรสำหรับโครงการดังกล่าวทางมูลนิธิโครงการหลวงเป็นหน่วยงานผู้สนับสนุนให้ใช้แปลงทดลองของโครงการเป็นที่ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในขั้นตอนการเพาะปลูก และบรรจุภัณฑ์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของโครงการโดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ทำหน้าที่สนับสนุนการวิจัยโดยสนับสนุนค่าจ้างที่ปรึกษาด้านงานวิจัยในการพัฒนาพลาสติกโดยได้ที่ปรึกษาจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และมหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเม็ดพลาสติกของบริษัทเพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นพลาสติก และพัฒนาสูตรร่วมกับที่ปรึกษาด้านงานวิจัยเพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิต       ทั้ง3 หน่วยงานร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจฯ ณ  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
                หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงทรงกล่าวว่า “ ตามที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประสงค์จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์พลาสติกคุณภาพใช้ในแปลงผลิตและส่งเสริมพืชเมืองหนาวของเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งยังสนับสนุนบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น  มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้สามารถลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพพืชผลอันจะเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาพืชเมืองหนาวเป็นอย่างยิ่ง  มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้ร่วมมือในโครงการดังกล่าวโดยได้ให้การสนับสนุนการใช้แปลงทดลองในพื้นที่ของโครงการฯเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทดสอบการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่พัฒนาขึ้นมา  โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ทางได้นำไปใช้นั้น  เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมต้นกล้าขั้นตอนการเพาะปลูก  รวมถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง  ทั้งนี้ยังได้สนับสนุนการขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงกับเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสมาชิกเกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง
ต้องขอขอบคุณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ที่ร่วมกันพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต
ศาตราจารย์. นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยต่อโครงการดังกล่าวฯ เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการวิจัย โดย คัดเลือกนักวิจัย ที่ปรึกษา และผู้ประสานงาน ร่วมโครงการ รวมทั้งติดตามการดำเนินการของโครงการวิจัยให้เป็นไปตามกรอบการทำงานและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทั้งนี้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีโอกาสร่วมดำเนินงานกับทางบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี 2551  โดยครั้งนั้นเป็นการร่วมกันวิจัยและพัฒนาโครงการ การพัฒนาพลาสติกชีวภาพเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (Bioplastics for sustainable agriculture practice)”  เป็นการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร ซึ่งผลสำเร็จจากโครงการในครั้งนั้น ต่อยอดการพัฒนางานวิจัยสู่โครงการดังกล่าวในวันนี้
กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรภาครัฐและเอกชนได้มาประสานความร่วมมือกัน  เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการวิจัยและพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของผืนแผ่นดินเราให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถสร้างผลทางเศรษฐกิจสู่ประเทศที่มีอนาคตอันจะส่งผลดีโดยรวมให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับ
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรม  ซึ่งถือเป็นกุญแจหลักในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ  อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย  เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญด้านการพัฒนาประเทศและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ซึ่งเราเองก็ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา  เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคม  รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมในภาคซึ่งการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นในภาคเกษตรกรรมเป็นหลักซึ่งมีความจำเป็นในการใช้พลาสติกในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากอีกด้วย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยรวมถึงสนับสนุนเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นพลาสติก และพัฒนาสูตรร่วมกับที่ปรึกษาด้านงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีของบริษัทฯดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยมีวัตถุประสงค์โครงการฯคือ
1. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ (PLA) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ วิจัยและพัฒนาถุงปลูก ถุงเพาะ และพลาสติกคลุมดินโดยใช้พลาสติกชีวภาพ (PLA)และผลกระทบต่อดินที่ปลูกหลังจากการย่อยสลายของ PLA อย่างสมบูรณ์
2. ส่งเสริมและร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ (PLA) ที่ใช้ในผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวง
3. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพลาสติก polyethylene ภายใต้แบรนด์ InnoPlusสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชในโรงเรือน และบรรจุภัณฑ์ที่ลดปริมาณการใช้พลาสติกลง  รวมถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้สามารถคงความสดได้ยาวนานขึ้น 
4. สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลาติกชีวภาพสำหรับการเกษตร และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกโครงการหลวงและต่อยอดใช้กับโครงการอื่นๆของโครงการหลวง      
ในวันนี้  พีทีที โกลบอล  เคมิคอล  พร้อมที่จะร่วมส่งเสริมความร่วมมือทั้งในภาครัฐและเอกชนในการผลักดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างกว้างขวาง   ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชน  สังคม  ให้สามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน