บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โครงการ “กระทรวงอุตสาหกรรมนำความรู้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ”

 โครงการ “กระทรวงอุตสาหกรรมนำความรู้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ”
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกรมเป็นประธานเปิดโครงการ “กระทรวงอุตสาหกรรมนำความรู้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ”โดยนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไออาร์พีซี  จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารและผู้นำชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน 
จากกรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นับว่ามีความรุนแรงและมีจำนวนการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการชุมนุมประท้วงต่อต้านการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม หรือปัญหาข้อร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประชาชนสงสัยว่าอาจประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชนทั้งนี้เนื่องจากภาคประชาชน มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และยังสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ ได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่รวดเร็วและทันสมัย ซึ่งทำให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่อุตสาหกรรมเกิดความวิตกกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากแหล่งข้อมูลในอดีตที่กล่าวถึงอุตสาหกรรมในภาพลบ ที่เคยสร้างผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงทำให้ประชาชนฝังใจกับผลกระทบที่สร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อม และชุมชน
ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกพัฒนาขึ้นมาก จึงทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถควบคุมหรือลดปัญหามลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานให้กับประชาชนและผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับทราบ ส่งผลให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศสามารถแข่งขันกับต่างชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่กำลังจะก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่เข้าใจกัน และส่งเสริมการสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำโครงการ “กระทรวงอุตสาหกรรม นำความรู้ สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ” ในพื้นที่เขตประกอบอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศภายในระยะเวลา 3 ปี โดยเน้นการส่งเสริมการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่ให้ภาครัฐ ประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรมได้ทำงานร่วมกันและเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชน จึ่งได้จัดให้มีการทำกิจกรรมอาสาพัฒนาเพื่อสังคม  เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน หรือการบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนองจอก นอกจากนั้นยังได้นำคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมของทางบริษัทฯด้วย
                ระยองเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมอย่างมาก  ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของชุมชนและการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุลและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะเน้นเรื่องการลดมลพิษส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชนเป็นหลัก
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ยึดมั่นในหลักการ   การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน