พีทีที โกลบอล เคมิคอล จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพีทีที โกลบอล เคมิคอล จับมือ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ร่วมส่งเสริมโครงการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลารองรับการเติบโตในอนาคต

            บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา โดยเน้นการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านกิจกรรมการตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายกับหน่วยงานอื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
            โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดแผนพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยได้ประสานงานกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาขึ้น  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้สามารถดำเนินงานโครงการลุฟฟาลาได้ด้วยตนเองและต่อยอดไปสู่รูปแบบของสหกรณ์หรือ SMEs ในอนาคต  อันจะส่งผลให้การดำเนินโครงการลุฟฟาลาเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มในทุก ๆ ด้าน
            นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกล่าวว่า “ ทางสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาในการประกอบการและดำเนินกิจการอยู่ได้อย่างยั่งยืน   ดังนั้น  ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมกันจัดทำบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบความเข้าใจสำหรับการร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ตามที่บันทึกไว้นี้ โดยทางสถาบันฯมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญและเชื่อมโยงแหล่งผลิตและบริการของหน่วยงานอื่นในการสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบและการจัดจำหน่ายเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนครับ ”
           ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์กิจการเพื่อสังคมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ บริษัทฯได้ดำเนินโครงการลุฟฟาลาขึ้นในปี 2553 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้เสริม ด้วยการผลิตสบู่ใสจากกลีเซอรีนจำหน่ายมาอย่างต่อเนื่อง และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาขึ้นในปี 2554  เพื่อรองรับการดำเนินงานของกลุ่มอย่างเป็นระบบและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและในปีนี้เราได้กำหนดแผนพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้ประสานงานกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาขึ้น 
            สำหรับการร่วมลงนามในครั้งนี้ วัตถุประสงศ์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารกิจการให้กับบุคลากรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกิจการ ที่จะสามารถรองรับการเติบโตในอนาคตในรูปแบบกิจการ SMEs หรือสหกรณ์
            โครงการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา  มีเป้าหมายให้กิจการเติบโตและยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Product) เศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency economy)  การเป็นมิตรกับชุมชน (Community Friendly) และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (Networking)  โดยผ่านการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ แผนการผลิต  แผนบริหารจัดการ แผนการตลาด และ แผนการเงิน  ซึ่งภายใน 3 ปี  กิจการจะสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้ชัดเจนขึ้นไปสู่รูปแบบของธุรกิจ SMEs หรือ สหกรณ์ผู้ผลิต  หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสม  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในปัจจุบันทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ของกิจารที่จะสามารถสนองตอบความต้องการในอนาคต 
จากการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาที่ผ่านมา  สามารถสร้างรายรับจากการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2554-2556  ในแต่ละปี เป็นเงินประมาณ 800,000 บาท1,270,000 บาท  และ 1,100,000 บาท
            นอกจากนี้  การดำเนินโครงการลุฟฟา  ได้ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ The Asia-Pacific Enterprise Leadership Awards สาขา Social Service Awards  จาก The Asia-Pacific Enterprise Cooperation (AP-EC)  ประเทศสิงคโปร์  ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรอง และยกย่องบริษัทผู้นำทางธุรกิจในภูมิภาค Asia-Pacific ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมมารีน่า เบย์ แซนด์ส ประเทศสิงคโปร์  รางวัลดังกล่าวนับเป็นการตอกย้ำการเป็นบริษัทผู้นำของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ในภูมิภาค Asia-Pacific ที่ ทำความดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ จากการริเริ่มดำเนินโครงการ  “Luffala” ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน่วยราชการ ชุมชน และวัด  ผสานเข้ากับการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ กลีเซอรีนของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในท้องถิ่น จนได้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวคุณภาพดี ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน

            สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในครั้งนี้  เราหวังว่าจะเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาระบบการผลิตและการดำเนินงานของกลุ่มให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และยังเป็นการรองรับการขยายตลาดและการเติบโตของกลุ่มในอนาคตต่อไป  นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้ามาศึกษาตัวอย่างแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนได้อีกด้วยค่ะ


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน