ดาว ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ “ซีเอสอาร์ อวอร์ด แห่งเอเชีย” ประจำปี 2557ดาว ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ "ซีเอสอาร์ อวอร์ด แห่งเอเชีย" ประจำปี 2557

โครงการ "ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน" โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รับรางวัลชนะเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแห่งภูมิภาคเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2557  (2014 Asian CSR Award) สำหรับโครงการที่มีความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม และถือเป็นรางวัลแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ในสาขาสิ่งแวดล้อม  โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 109 โครงการ จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

โครงการ "ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน"  ถือเป็นโครงการระยะยาวที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และการสนับสนุนจากหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐฯ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้นำหลักการบริหารจัดการระบบลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean Management for Environment) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านการจัดการและการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่โครงการ "ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน" ได้ดำเนินการและต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและจัดทำคู่มือการจัดการกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน  6 หลักสูตร สำหรับอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยา สิ่งทอ เครื่องดื่ม โลหะ เซรามิก และอุตสาหกรรมทั่วไป การจัดการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษอย่างยั่งยืน  การจัดการองค์กรแบบครบวงจรด้วยหลักการบริหารงานให้เป็นระบบแบบลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการดำเนินการแบบธุรกิจสีเขียว นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับการอบรมไปแล้วประมาณ 3,000 คน  รวมทั้งจัดเสวนาใหญ่ติดต่อกันสองปี เพื่อให้สามารถปรับตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้พร้อมรับการแข่งขัน ในการก้าวสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558  

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2557 โครงการดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ได้ขยายการให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงคุณภาพการผลิตโดยใช้หลักการบริหารงานให้เป็นระบบแบบลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม  ในแบบการให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ  ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์แก่ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยจำนวน 20 แห่ง ซึ่งในระยะถัดไป โครงการฯ มีแผนการจะดำเนินงานขยายองค์ความรู้สู่ภาคการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา โดยการฝึกอบรมและการนำไปปฎิบัติจริงเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะก้าวไปสู่การทำงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพต่อไป 


จิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า  บริษัทฯ มีความภูมิใจในโครงการ "ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน" ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ธุรกิจไทย ยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม  เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากการได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาคในครั้งนี้   โครงการนี้ ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในฐานะพันธมิตรเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจและสังคม เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน  ขอขอบคุณพันธมิตรทุกองค์กรที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จจวบจนปัจจุบัน"

รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับองค์กรแห่งภูมิภาคเอเชีย (The Asian CSR Awards) นี้เป็นรางวัลที่จัดโดย The Asian Institute of Management-Ramon V. del Rosario, Sr. Center for Corporate Social Responsibility (AIM-RVR CSR Center) เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ถือเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรที่ได้รวมหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในปรัชญาและการดำเนินการทางธุรกิจ  โดยจะมอบให้กับโครงการที่มีความเป็นเลิศในการบริการต่อสังคมและโซลูชั่นที่มีนวัตกรรมและความยั่งยืน  เพื่อนำมาจัดการกับความท้าทายทางสังคม  ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำ  ความจริงใจ และพันธสัญญาที่ต่อเนื่อง  ในการนำเอาค่านิยม  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ความเคารพในปัจเจกบุคคล  การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ  ซึ่งรางวัลที่มอบให้ในแต่ละปี มี 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลด้านความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาด้านการศึกษา  การบรรเทาความยากจน และการยกระดับสุขภาพ

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย และกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว  ถือเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  และเป็นผู้นำในการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย  รวมไปถึงเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงภายในบ้านเรือน บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และพยายามอย่างยิ่งยวดในฐานะพันธมิตรที่สำคัญในการประสานร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคม

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุทธิพงศ์ โกรทินธาคม (โจ๊ก) ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 038-925309 / 081-7919626
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ข่าวโดย:นายสุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน