ดาว ประเทศไทย มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน1 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง (International Coastal Cleanup Day - ICC


2 กิจกรรม ชมมะนาวกับน้องๆ โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามและคนในชุมชนใกล้เคียง


3 โครงการเพลินอังกฤษกับพี่ๆ ดาว (English Kids Fun)4 กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


5 ยืดเส้นไปกับยางยืดสำหรับใช้ออกกำลังกายภายใต้กิจกรรม ยางยืดสร้างสุข  


ดาว ประเทศไทย และพนักงานจิตอาสา
มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน

ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนคือกุญแจสำคัญที่จะส่งผลให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืนและธุรกิจประสบความสำเร็จ การสานสัมพันธ์อันดีและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนในชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ แนวทางนี้ได้ถูกสะท้อนในเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนปี พ.ศ. 2568 ของดาว ด้วยความตั้งใจเดินหน้าสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับมนุษย์ ด้วยการเป็นผู้นำสังคมและโลกให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนและเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างสูงสุด ภายในปี พ.ศ. 2568 พนักงานของดาวทั่วโลกจะนำศักยภาพของตนมาใช้ เพื่อช่วยให้เกิดผลด้านบวกต่อชีวิตของผู้คน 1 พันล้านคน อุทิศเวลา 600,000 ชั่วโมงให้การสนับสนุนนักเรียนและครูในการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) และดำเนินโครงการเพื่อความยั่งยืนให้สำเร็จทั้งหมด 700 โครงการทั่วโลก
สำหรับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จังหวัดระยองถือเป็นบ้านอันเป็นที่ตั้งฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก เรามีโรงงานทั้งสิ้น 15 แห่ง ใน 3 นิคม ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เอเชีย และเหมราชตะวันออก และหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่สำคัญ คือ โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ รวมกลุ่มเพื่อนำเสนอโครงการที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในจังหวัดระยอง
นายจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “หนึ่งในแนวคิดหลักในเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2568 ของกลุ่มบริษัท ดาว ก็คือการที่ ดาว ทั่วโลก เปิดโอกาสให้พนักงานของเราได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการก่อให้เกิดผลด้านบวกต่อชีวิตของผู้คน 1 พันล้านคนภายในปี พ.ศ. 2568 และในประเทศไทยเอง เราก็มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ อุทิศตนเพื่อการพัฒนาสังคม และการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน ซึ่งโครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ก็เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้จริง อีกทั้งยังสามารถสานสัมพันธ์พนักงานของเรากับคนในชุมชนได้อีกด้วย”
ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2558 กลุ่มดาวอาสาจากแผนกต่างๆ รวม 97 คน ได้ร่วมกันระดมความคิด และออกแบบกิจกรรมอาสาและลงแรงช่วยเหลือผู้คนในชุมชนบ้านฉางและมาบตาพุด โดยดำเนินการไปทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรม ดาวเนรมิตร สร้างเสริมความคิด สร้างสปิริตนักกีฬา – ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านพยูน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อาทิ การมุงหลังคา ซ่อมแซมอ่างล้างมือและอุปกรณ์ การจัดระเบียบห้องสมุด รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียน
กิจกรรม ชมมะนาวแนะนำวิธีการปลูกต้นมะนาวในบ่อซีเมนต์และดูแลต้นมะนาวที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามและคนในชุมชนใกล้เคียง 100 คน เพื่อทำให้โรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อมะนาวมาใช้สำหรับประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียนและคนในชุมชน
กิจกรรม สานฝันอาชีพ เพื่อนาคต” - ซ่อมแซ่มห้องเรียนคหกรรมและสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทำขนมให้กับโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ พัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
กิจกรรม ยางยืดสร้างสุข- มอบยางยืดสำหรับใช้ออกกำลังกายที่พนักงานดาวอาสาช่วยกันทำขึ้นจำนวน 200 เส้น ให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านฉาง เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมออกกำลังกายในชมรมฯ เป็นการส่งเสริมสุขภาพดีให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนในพื้นที่
จนถึงปัจจุบัน พนักงานดาวอาสาทั้งหมด 440 คน ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” แล้วทั้งหมด 10 โครงการ
นอกจากนี้ ดาว ประเทศไทย ร่วมกับพนักงานจิตอาสา ยังได้จัดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อีกหลายโครงการ อาทิ โครงการเพลินอังกฤษกับพี่ๆ ดาว (English Kids Fun) สอนภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ ในชุมชน โครงการ บ้านดาวอาสา” ที่ ดาว ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat for Humanity International) เพื่อสร้างบ้านที่มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยให้กับผู้ขาดแคลน กิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง (International Coastal Cleanup Day - ICC) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้ประกอบการโรงงานใกล้เคียง ณ บริเวณชายฝั่งทะเลหาดน้ำริน หาดพยูน และหาดแม่รำพึงในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในปี 2558 นี้ พนักงานจิตอาสาของดาว ประเทศไทย ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนในชุมชนโดยรอบแล้วทั้งสิ้นกว่า 84,000 คน
“กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในจังหวัดระยอง กิจกรรมที่เราได้คัดสรรมาดำเนินการนั้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและเพิ่มคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยกระตุ้นให้พนักงานของดาวมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน นับเป็นการตอกย้ำความยึดมั่นในค่านิยมของดาวที่ว่าด้วย “ความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพผู้อื่น และการพิทักษ์โลกของเรา”” นายจิรศักดิ์ กล่าว 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุทธิพงศ์ โกรทินธาคม (โจ๊ก) ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ โทรศัพท์ 038-925309 / 081-7919626

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน