ดาว ประเทศไทย ผนึกกำลังจิตอาสา เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ปีที่ 11


ดาว ประเทศไทย ผนึกกำลังจิตอาสา เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ปีที่ 11

ระยอง – 7 มิถุนายน 2562 ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ายิ่งต่อทุกสรรพสิ่ง ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ ซึ่งได้พึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูลกันในระบบนิเวศ จากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าจังหวัดระยองมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมดกว่า 3 หมื่นไร่ ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นแหล่งกำบังคลื่น แหล่งประมง และเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มโครงการ ดาว ปลูกกล้า รักษ์ป่าชายเลน โดยร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำประแส คณะทำงานไตรภาคีของบริษัทฯ อาสาสมัครจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย สื่อมวลชน และพนักงานดาวอาสาของบริษัทฯ ปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการอนุรักษ์ป่าชายเลน อีกทั้งส่งเสริมและปลูกฝังการมีจิตอาสาและความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อตอกย้ำแบรนด์ไลน์ใหม่ขององค์กร “Seek Together” (ก้าวไปด้วยกัน) ในปีนี้ ดาว จึงร่วมกับจิตอาสากว่า 400 คน ปลูกต้นโกงกางจำนวน 1,500 ต้น เก็บขยะบริเวณชายหาด และทำการคัดแยกตามแนวทางการจัดการขยะแต่ละประเภทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม นำไปสู่การรีไซเคิล นำไปใช้ใหม่ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรัฐกิจสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “ดาว ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทุกฝ่ายจำเป็นต้องหันมาร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความตระหนักรู้ในคุณค่า การใช้ประโยชน์อย่างรับผิดชอบ และการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแนวคิดนี้ได้นำมาใช้เป็นกรอบการดำเนินโครงการฯ เชิงบูรณาการตลอดระยะเวลา 11 ปี

ปัจจุบัน ป่าชายเลนปากน้ำประแสได้รับการยกย่องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นป่าในเมือง ตามนโยบาย สวนป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยซึ่งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันพัฒนาและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน
นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง กล่าวว่า “โครงการ ดาว ปลูกกล้า รักษ์ป่าชายเลน ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด อีกทั้งยังสนับสนุนและตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ ภายใน พ.ศ. 2564
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ถือเป็นพันธมิตรแรกเริ่มที่ให้การสนับสนุนพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนปากน้ำประแสอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าชายเลน มีนักท่องเที่ยวมากมาย ประชาชนอยู่ดีมีสุข เศรษฐกิจดีขึ้นเป็นลำดับ
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จวบจนปัจจุบัน พนักงานดาวอาสา ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร และคนในชุมชนกว่า 2,000 คน ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับปากน้ำประแสด้วยการปลูกต้นโกงกางจำนวนกว่า 16,500 ต้น เพื่อเป็นการตอกย้ำพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและยังคงวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อนื่อง
###
สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม                                                                                ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย                                                  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย                  
โทร. 038-673315 / 081-7919626                                                             โทร. 02-3657228 / 089-6687079            
อีเมล: skrotintakom@dow.com                                                                         อีเมล: lalida@dow.com

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน