เอสซีจี ร่วมกับ กนอ. และ 35 พันธมิตร ผนึกกำลังจิตอาสากว่า 4,500 คน เก็บขยะชายหาดจ.ระยอง


เอสซีจี ร่วมกับ กนอ. และ 35 พันธมิตร  ผนึกกำลังจิตอาสากว่า 4,500 คน
เก็บขยะชายหาดจ.ระยองในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่
17 มุ่งแก้ปัญหาขยะในทะเล


ระยอง – 21 กันยายน 2562 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง จ.ระยอง กว่า 35 องค์กร จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 หรือ International Coastal Cleanup 2019 (ICC 2019) เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องขยะคือทรัพยากร พร้อมส่งเสริมการคัดแยกและการทิ้งขยะอย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหาขยะในทะเล ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลก นอกจากนี้ยังสนับสนุนการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยขยะพลาสติก แก้ว และโลหะที่เก็บได้จะถูกคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิล ส่วนขยะทั่วไปจะนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานหรือหมักเป็นแก๊สและปุ๋ยเพื่อการเกษตรต่อไป ภายในงานมีจิตอาสากว่า 4,500 คน ร่วมเก็บขยะชายหาด นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังจะได้รับความรู้จากนิทรรศการการจัดการปัญหาขยะและการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง มุ่งแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 ตามนโยบายของภาครัฐ
วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเก็บขยะชาดหาดพร้อมกันทั่วโลก สำหรับในปีนี้ทางจังหวัดระยองได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยเหล่าจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะชายหาดตลอดระยะทางกว่า 15.1 กิโลเมตร ณ บริเวณชายหาดแสงจันทร์-แหลมเจริญ อำเภอเมือง และบริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง ภายใต้เคมเปญ #PullingOurWeight ซึ่งหมายถึงการรวบรวมปริมาณขยะที่หลุดรอดสู่ท้องทะเลกลับคืนสู่วงจรการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและครบวงจร


ดร. สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชายฝั่งทะเล และช่วยสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะในทะเลของประเทศ
จังหวัดระยองถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยม ระยองมีปริมาณขยะทั้งจังหวัดต่อเดือนเฉลี่ย 30,000 ตัน คิดเป็นขยะพลาสติกประมาณ 9,000 ตัน จึงมีความสำคัญอย่างมากที่ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ขยะหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมและชายหาดต่าง ๆ
ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางระยองโมเดลที่มีเป้าหมายจะทำให้ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้หมดโดยไม่มีขยะพลาสติกไปหลุมฝังกลบเลยภายใน 5 ปี
ตลอด 16 ปี ของกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ หน่วยงาน และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี สามารถเก็บขยะได้แล้วกว่า 8 แสนชิ้น รวมน้ำหนักทั้งสิ้นกว่า 89,000 กิโลกรัม โดยข้อมูลของขยะที่เก็บได้จะถูกส่งไปยังองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรวมกับประเทศอื่น ๆ ในการแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด และบริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีได้รณรงค์และสร้างจิตสำนึกเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานเน้นให้เกิดการใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น และทิ้งให้ถูก  ซึ่งเอสซีจีได้ขยายผลแนวคิดดังกล่าวไปสู่ชุมชน รวมถึงเครือข่ายอื่นๆ ที่สนใจ ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาขยะในทะเลแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 
ทั้งนี้ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในทะเลมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะชายหาดมากว่า 20 ปี ภายใต้ชื่อโครงการ หาดงามตา ปลากลับบ้านนอกจากนี้ยังร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พัฒนาทุ่นกักขยะลอยน้ำเพื่อใช้กักขยะในบริเวณแม่น้ำ ป้องกันไม่ให้ขยะจากบกไหลสู่ทะเล โดยจะวางทุ่นร่วมกับ ทช. ใน 13 จังหวัดนำร่อง โดยตั้งเป้ากักขยะก่อนไหลลงสู่ทะเลได้ 30 ตัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน
สำหรับขยะพลาสติกที่รวบรวมได้จากการเก็บบริเวณชายหาด ชุมชนและภายในบริษัทฯ นำมาใช้ในการทำถนนพลาสติกรีไซเคิล และทดลองผลิตเป็นท่อสำหรับสร้างบ้านปลารีไซเคิลอีกด้วย

รายชื่อ 36 องค์กรที่ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ปีที่ 17
1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 3) กลุ่มบริษัท โกลว์ 4) กลุ่มบริษัทโซลเวย์ 5) กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 6) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 7) ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี  8) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 9) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา 10) บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด 11) บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 12) บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด 13) บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้   เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 14) บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด 15) บริษัท ไทยอาซาอีเคมีภัณฑ์ จำกัด 16) บริษัท บางกอกโคเจเนอเรชั่น จำกัด 17) บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 18) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด 19) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  20) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 21) บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด 22) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 23) บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 24) บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด 25) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 26) บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด 27) บริษัท อินโดรามา  เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 28) บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด 29) บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 30) บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด 31) บริษัท เอดับบลิวเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 32) บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด 33) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 34) บริษัท เอ็น-เอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 35) บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ 36) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน