กิจกรรม บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ร่วมกับชุมชนและสื่อมวลชนประจำปี2562
HMC…สานเสวนาชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ ประจำปี 2562
            เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา     ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่  เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  โดยคุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆ  ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย  การบรรยายภาพรวมกระบวนการผลิต      การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ชมวีดีโอบรรยายประโยชน์และโทษอันตรายในการใช้พลาสติกผิดวิธี   การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle)  กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  และรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
          ในการนี้  คุณอนุชิต  แสวงหา ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กฯ และคณะกรรมการพร้อมชาวชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่  มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 52 คน โดยเป็นการจัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชนรวมเป็นจำนวน 24 ครั้งในปี 2562


HMC…โครงการ “เปิดรั้ว สู่ประตูบ้าน HMC” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด                                 นำโดย คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับชุมชนบ้านบน ชุมชนวัดมาบตาพุด ชุมชนเนินพยอม ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน และชุมชนมาบข่า-มาบใน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน  เพื่อรับฟังเกี่ยวกับกระบวนการผลิต  การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม “การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้หลัก 3R’s”  ทั่งนี้คุณชัยรัตน์  ปฏิทัศน์  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ  กล่าวต้อนรับและร่วมตอบข้อซักถามของชุมชน           
            ฝ่ายกิจการสัมพันธ์จึงได้จัดทำกิจกรรมโครงการ “เปิดรั้ว  สู่ประตูบ้าน HMC  เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจหลักการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยมีจำนวนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 38 ท่าน

HMC...จัดกิจกรรมสานเสวนาสื่อมวลชน ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2562 คุณชาตรี พลับพลา รองประธานบริษัทสายปฏิบัติการและการผลิต คุณศราวุธ เฉียงเอก ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติก คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ นำพนักงาน และสื่อมวลชนจังหวัดระยองร่วมกิจกรรม “สานเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดระยองและเลี้ยงขอบคุณ ประจำปี 2562” ณ บ้านริมอ่าว จังหวัดจันทบุรี
          โดยฝ่ายกิจการสัมพันธ์ดำเนินการจัดกิจกรรมสานเสวนาฯ ในธีม HMC First Date มีจำนวนสื่อมวลชนจากสังกัดหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ เข้าร่วมจำนวน 37 ท่าน ร่วมทำกิจกรรมบนสื่อออนไลน์ กิจกรรมผ้ามัดย้อม และกิจกรรมเกี่ยวกับเเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมพาเยี่ยมชมชุมชนขนมแปลก เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนโบราณ และเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีทั่วโลก ในกิจกรรมครั้งนี้ สื่อมวลชนจังหวัดระยองได้รับความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ หลักการ 3R’s และความสนุกสนานจากกิจกรรม พร้อมสร้างความประทับใจและสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับบริษัทฯHMC…สานเสวนาชุมชนเกาะกก ประจำปี 2562
เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชนเกาะกก เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  โดยคุณชาตรี  พลับพลา  รองประธานบริษัท สายปฏิบัติการและการผลิต                              คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชมวีดีโอบรรยายประโยชน์และโทษอันตรายในการใช้พลาสติกผิดวิธี  การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle)  กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  พร้อมทั้งทบทวนแผนอพยพชุมชนประจำปี  และรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนเกาะกก
            ในการนี้  คุณอำนวย  นามสนิท  ประธานชุมชนและคณะกรรมการพร้อมชาวชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ที่ทำการชุมชนเกาะกก โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 44 คน
HMC... สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ และทุน ให้กับหน่วยงานดูแลรักษาสุขภาพชุมชนจังหวัดระยอง
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด นำโดยคุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ มอบสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ และทุน ให้กับหน่วยงานดูแลรักษาสุขภาพชุมชนในจังหวัดระยอง จำนวน 3 หน่วยงานครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบตาพุด ตำบลบ้านฉาง และอำเมืองระยอง เป็นงบประมาณ 140,000 บาท ได้แก่
           - มอบสนับสนุนงบประมาณ 60,000 บาท ให้กับกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด รับมอบโดยคุณถวิล โพธิบัวทอง ประธานกองทุน คุณวิเชียร ศักดิ์เจริญ คณะกรรมการกองทุน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด
           - มอบเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยูน รับมอบโดย คุณสมชาย พูลหิรัญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บ้านฉาง  คุณจรินทร์ นุชดี ประธานอสม.บ้านพยูน คุณวารี ฤทธิ์งาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านพยูน ณ รพ.สต.บ้านพยูน
           - มอบเครื่องออกกำลังกายสำหรับทำการกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง รับมอบโดย บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
          ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุน การสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพ และชุมชน ให้มีศักยภาพในการรักษา ป้องกัน และดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทถือปฏิบัติมาตลอด


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน