ไออาร์พีซีส่งมอบโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ

เมี่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยนายยศธน กิ่งวงษา ผู้จัดการส่วนชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ร่วมกับประธานและคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพฯไออาร์พีซี ได้ดำเนินการส่งมอบโครงการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลโรคภัยต่าง ๆ สำหรับปี 2562 ได้อนุมัติโครงการที่ชุมชนเสนอและผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน 31โครงการ เช่น โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์, โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม, โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อจัดบริการให้กับผู้ป่วยติดเตียง, โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ, โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพ ฯลฯ
โครงการกองทุนสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนรอบเขตประกอบการฯ ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาล ต.เชิงเนิน ต.บ้านแลง ต.ตะพง ต.นาตาขวัญ,เทศบาล ต.ทับมาและเทศบาล ต.น้ำคอก รวมทั้งสิ้น 68 ชุมชน ในรัศมี 5 กิโลเมตรให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม โดยปี 2559 บริษัทฯได้สนับสนุน งบประมาณจัดตั้งกองทุนสุขภาพฯ จำนวน 4 ล้านบาท หลังจากนั้นได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี ๆ ละ 6 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา สำหรับการบริหารงานของกองทุนสุขภาพฯ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพฯ ที่มาจากการคัดเลือกของประชาชนในพื้นที่ โดยมีตัวแทนของบริษัทฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของกองทุนฯ นอกจากการจัดตั้งกองทุนด้านสุขภาพแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น จัดตั้งคลินิกปันน้ำใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนฯ ซึ่งเปิดให้บริการด้านสาธารณสุขและตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นทั่วไปให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปี 2553 และจัดทีมแพทย์ พยาบาล ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการด้านทันตกรรมฟรี เพื่อให้ประชาชนรอบเขตประกอบการฯ มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
                  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน