GC มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ร่วมพัฒนาและส่งมอบ IRAPs SHaRE-aGIVeR หรือ“หุ่นยนต์แบ่งปัน”

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี GC มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ร่วมพัฒนาและส่งมอบ IRAPs SHaRE-aGIVeR  หรือหุ่นยนต์แบ่งปันหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรมแพทย์ทหารเรือ

 


สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วยสะสมทั่วโลกทะลุเกิน 8,000,000 คน ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนเกิน 400,000 คน เหตุการณ์นี้นับเป็นวิกฤตการณ์ที่แพร่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก ทำให้นักวิจัยยังคงมุ่งมั่นในการผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้ สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่เราทุกคนไม่ควรนิ่งนอนใจ ในวันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม จึงร่วมกันพัฒนาส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ / IRAPs SHaRE-aGIVeR (ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-เวอร์) / หรือ “หุ่นยนต์แบ่งปัน”  ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิร พยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรมแพทย์ทหารเรือ นำไปใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อลดการสัมผัส เว้นระยะห่าง (Physical Distancing) และป้องกันการแพร่เชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง

 


ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นี้ จึงได้เกิดการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ / IRAPs SHaRE-aGIVeR (ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-เวอร์) / หรือ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” เพื่อนำไปใช้งานในโรงพยาบาล โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบความแม่นยำขั้นสูง หรือศูนย์ IRAPs ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ซึ่งจุดเด่นของ หุ่นยนต์แบ่งปันสามารถช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ในเรื่องการขนส่งเวชภัณฑ์ต่าง ๆ และทำให้คุณหมอหรือพยาบาลสามารถสื่อสารทางไกลกับคนไข้ได้ หุ่นยนต์มีความสามารถในการสร้างแผนที่และจดจำตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงาน และเมื่อได้รับคำสั่งจะเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ พร้อมกับความสามารถในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในระหว่างการเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าสิ่งกีดขวางนั้นจะเป็นแบบอยู่กับที่ หรือสิ่งกีดขวางที่กำลังเคลื่อนที่อยู่

 
คุณปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า จากภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เราประสบกันทั่วโลกนั้น GC ในฐานะภาคเอกชนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัย จึงได้ประสานงานความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง 4 องค์กรร่วมศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการของแพทย์ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ (Prototype) และในอนาคตจะมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing Technology) ด้วยเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเกรดพิเศษ (PLA) ทำให้มีความเหมาะสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความแข็งแรง และยืดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย มาผลิตเป็นส่วนประกอบของถาดวางเครื่องมือและอาหารของหุ่นยนต์ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำหุ่นยนต์ นอกจากนี้ ยังมี สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นผู้สนับสนุน Software ออกแบบและสร้างระบบ Web Page ที่สามารถบันทึกข้อมูลของคนไข้ ทำให้การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับคนไข้มีความชัดเจนและไม่ผิดพลาดในการรักษา การดำเนินงานในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่นำความถนัดและความสามารถที่ตนเองมีออกมาใช้เพื่อช่วยเหลือภาคสังคมร่วมกัน จึงเป็นที่มาในวันนี้ ที่ GC กับพันธมิตรได้ร่วมมือกันพัฒนาและส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ / IRAPs SHaRE-aGIVeR (ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-เวอร์) / หรือ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

พลเรือตรีเกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะดีขึ้น แต่ยังคงมีการติดและการแพร่เชื้อจากโรคอื่นๆ อีกมากมายภายในโรงพยาบาล ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนยังคงตระหนัก ให้ความสำคัญ และยังคงร่วมมือกันในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมตลอดทุกช่วงเวลา สำหรับหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ / IRAPs SHaRE-aGIVeR (ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-เวอร์) / หรือ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” นี้ ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จะนำไปใช้ในพื้นที่ของโรงพยาบาลเพื่อช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) รวมถึงผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล ถือเป็นการแบ่งเบาภารกิจ อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วย โดยหุ่นยนต์แบ่งปันสามารถส่งสิ่งของ ยา เวชภัณฑ์ อาหาร แฟ้มทะเบียนประวัติคนไข้เวลาเดินตรวจ ฯลฯ ไปยังจุดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้แบบอัตโนมัติ มีความสามารถในการลดความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ด้วยการเปิดเพลงหรือเปิดวีดีโอต่างๆ และยังสามารถทำการประชุมทางไกล (Teleconference) ระหว่างคนไข้กับหมอได้อีกด้วย ถือเป็นการเว้นระยะห่าง (Physical Distancing) เพื่อลดการสัมผัสและป้องการการแพร่เชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง

การผสานความร่วมมือในวันนี้จากภาคการศึกษา ภาคเอกชน ถือเป็นการทำงานเชิงรุกร่วมกัน และถือเป็นอีกขั้นของความร่วมมือที่มุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์ของไทย และคนไทยทุกคนผ่านช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคต่างๆ ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

หน่วยงานสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน