สมัครด่วน!...ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

รายละเอียดการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
“ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

***********
1. คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละระดับ
          1.1 ระดับต้น
          1. มีสัญชาติไทย
          2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
          3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
          1.2 ระดับกลาง
          1. มีสัญชาติไทย
          2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
          3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
          4. เป็นผู้ผ่านการอบรมระดับต้น
          5. หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
          (ผู้สมัครเข้ารับการอบรมระดับกลางจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง ข้อ 4 กับ ข้อ 5)
          1.3 ระดับสูง
          1. ผู้ที่ผ่านการอบรมระดับกลางมาแล้วให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมระดับสูงได้

หมายเหตุ        1. ผู้ที่มีใบผู้ประกาศอยู่แล้วแต่ยังไม่หมดอายุได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าอบรมทั้ง 3 ระดับ
                   2. สำหรับผู้ที่สอบผ่านและได้ใบประกาศเป็นผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ หรือขอ กสทช.              อยู่แล้วแต่ยังไม่หมดอายุสามารถต่ออายุได้โดยดูรายละเอียดที่เว็บ กสทช.                        www.nbtc.go.th โทรศัพท์ 02-27101-5160 หรือหากผู้ที่มีใบผู้ประกาศอยู่แล้ว                        ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมฯเพื่อความรู้พิเศษก็สามารถสมัครเรียนได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ
2. เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรมฯ
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์ม (แบบ สปข.7-1 สำหรับระดับต้น,แบบ สปข.7-2 สำหรับระดับกลาง และ           แบบ สปข.7-3 สำหรับระดับสูง) พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง แต่งกายสุภาพ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
    (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
5. เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือคำสั่งเลื่อนยศ เป็นต้น
6. กรณีผู้จบการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ต้อง  
    เข้าอบรมในหลักสูตรระดับต้น สามารถสมัครในระดับกลางได้เลย โดยนำวุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิดังกล่าวมาแสดง (ให้หน่วยสมัครย่อยตรวจสอบวุฒิของสถาบันที่ถูกกำหนดว่าสามารถนำมาใช้สมัครในระดับกลางได้จาก ข้อ 10 รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านสื่อสารมวลชนที่ได้รับ   การยกเว้นให้สามารถเข้ารับการอบรม หลักสูตร บัตรผู้ประกาศฯ ในระดับกลาง ได้)
3 ขั้นตอนการสมัครอบรมฯ/อบรม
          3.1 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามระเบียบกำหนด
          3.2 การยื่นใบสมัครสามารถยื่นได้ 3 ทางดังนี้
                   3.2.1 โดยทาง E-mail (อ่านรายละเอียดในข้อ 9)
                   3.2.2 โดยทางไปรษณีย์ (อ่านรายละเอียดในข้อ 9)
                   3.2.3 โดยสมัครด้วยตนเอง (อ่านรายละเอียดในข้อ 9)
          3.3 สถานที่รับสมัคร
3.3.1 ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เลขที่ 69 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (22000) (สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรทัศน์/โทรสาร 0-3947-1087 ในวันและเวลาราชการ)
3.3.2 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดตราด, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดนครนายก และจังหวัดสมุทรปราการ
3.3.3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด
                   3.3.4 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดจันทบุรี
                   3.3.5 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
          3.4 หากท่านผู้สมัครที่สมัครแล้วแต่ไม่มาเข้ารับการอบรมตามวัน/เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
          3.5 ในวันเข้ารับการอบรม ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน
          3.6 ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องแต่งกายสุภาพ
4. อัตราค่าสมัครเข้ารับการอบรมฯ (ไม่รวมค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบเอง)
          ระดับต้น                   คนละ 3,500 บาท
          ระดับกลาง                 คนละ 4,900 บาท
          ระดับสูง                    คนละ 5,900 บาท
                   *** เมื่อมีการสมัครการอบรมแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น***
         


5 ระยะเวลาการรับสมัคร
          ระดับต้น         ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 กันยายน 2556 หรือจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน 100 คน
          ระดับกลาง       ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 24 ตุลาคม 2556 หรือจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบ 100 คน
          ระดับสูง          ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 23 มกราคม 2557 หรือจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบ 100 คน
6. กำหนดการจัดอบรม

          ระดับต้น                   ระหว่างวันที่     8-10 ตุลาคม 2556
          ระดับกลาง                 ระหว่างวันที่     12-15 พฤศจิกายน 2556
          ระดับสูง                    ระหว่างวันที่     11-13 กุมภาพันธ์ 2557
หมายเหตุ  ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร  (ตามที่ กสทช.กำหนด) จึงจะได้รับประกาศนียบัตรในแต่ละระดับจากหน่วยงานที่จัดอบรม
7. สถานที่จัดอบรม
           โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี 35/200-201 ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์  0-3932-3201
8. ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดอบรม
          8.1 ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เลขที่ 69 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3947-1087 หรือติดต่อประสานงานได้ที่ (1.) นางกลอยกมล  ขวัญเยื้องพันธุ์  โทรศัพท์มือถือ 08-1877-0268  (2.) นางสาวนงเยาว์  วุทธนู โทรศัพท์มือถือ 08-7990-6472
          8.2 หน่วยรับสมัครย่อยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ประกอบด้วย
                   8.2.1 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี                          
                   8.2.2 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
                   8.2.3 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
                   8.2.4 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
                   8.2.5 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
                   8.2.6 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
                   8.2.7 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
                   8.2.8 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก
                   8.2.9 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
                   8.2.10 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
                   8.2.11 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
                   8.2.12 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
                   8.2.13 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
                   8.2.14 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว
                   8.2.15 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด
                   8.2.16 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดจันทบุรี
                   (รายชื่อผู้ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ตามเอกสารแนบ 1)
9. วิธีการสมัคร
          1.) สมัครทาง E-mail โดย Download ใบสมัคร ได้ที่ http://region7.prd.go.th พร้อมกรอกและScan สำเนาเอกสารหลักฐานที่รับรองสำเนาถูกต้องต่างๆ มาให้ครบ โดยส่งมาที่ E-mail: newsre7@gmail.com      (และเก็บสำเนาตัวจริงนำมามอบให้ในวันเปิดการอบรม) พร้อมจ่ายค่าสมัคร โดยโอนเข้าชื่อบัญชี “เงินค่าใช้จ่าย ในการจัดฝึกอบรมของ (สปข. 7)” หมายเลขบัญชี 204-0-37981-9  ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์     สาขาจันทบุรี

          หมายเหตุ        สำหรับผู้สมัครทาง E-mail จะต้อง Fax
1.1 สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารตามชื่อบัญชีข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    (ตัวจริงนำมาแสดงในวันเข้ารับการอบรม)
          1.2 ใบ สปข.7-4 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (ตัวจริงนำมาแสดงในวันเข้ารับการอบรม)
(Fax มาที่ สขร.สปข.7 โทรศัพท์หมายเลข 0-3947-1087)
          2.) สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดให้ครบถ้วน
          พร้อมจ่ายค่าสมัคร โดยโอนเข้าชื่อบัญชี “เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของ (สปข. 7)” หมายเลขบัญชี   204-0-37981-9  ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาจันทบุรี

          หมายเหตุ        สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ จะต้อง Fax
2.1 สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารตามชื่อบัญชีข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   (ตัวจริงนำมาแสดงในวันเข้ารับการอบรม)
          2.2 ใบ สปข.7-4 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (ตัวจริงนำมาแสดงในวันเข้ารับการอบรม)
(Fax มาที่ สขร.สปข.7 โทรศัพท์หมายเลข 0-3947-1087)
                         3.) สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถขอเอกสารหลักฐานการสมัคร ณ สถานที่รับสมัครตามระบุด้านล่างนี้ และกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมจ่ายค่าสมัครโดยโอนเข้าชื่อบัญชี “เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของ (สปข. 7)” หมายเลขบัญชี 204-0-37981-9 ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาจันทบุรี
                   สำหรับสถานที่รับสมัครด้วยตนเองมีดังนี้
                   3.1 ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
                          ที่อยู่ 69 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
                          ผู้ประสานงาน            1. นางกลอยกมล  ขวัญเยื้องพันธุ์
                          เบอร์โทร                     0-3947-1087
                          เบอร์โทรศัพท์มือถือ          08-1877-0268
                                                      2. นางสาวนงเยาว์ วุทธนู
                          เบอร์โทร                     0-3947-1087
                          เบอร์โทรศัพท์มือถือ          08-7990-6472
                   3.2 หรือสมัครได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัด       สระแก้ว, จังหวัดตราด, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดนครนายก และจังหวัด           สมุทรปราการ
         3.3 หรือสมัครได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดชลบุรี, จังหวัด               ระยอง, จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด
          3.4 หรือสมัครได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดจันทบุรี
          3.5 หรือสมัครได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ       
         1. สำหรับหน่วยรับสมัครย่อยในสังกัด สปข.7 ตามข้อ 3.2,3.3,3.4,3.5 มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการรับสมัครให้ครบถ้วนพร้อมส่ง Fax
                            1.2 สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารตามชื่อบัญชีข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                    (ตัวจริงนำมาแสดงในวันเข้ารับการอบรม)
          1.2 ใบ สปข.7-4 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (ตัวจริงนำมาแสดงในวันเข้ารับการอบรม)
(Fax มาที่ สขร.สปข.7 โทรศัพท์หมายเลข 0-3947-1087)
                  
                    2 สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง ตามข้อ 3.2,3.3,3.4,3.5 จะต้อง Fax
                            2.1 สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารตามชื่อบัญชีข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                    (ตัวจริงนำมาแสดงในวันเข้ารับการอบรม)
          2.2 ใบ สปข.7-4 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (ตัวจริงนำมาแสดงในวันเข้ารับการอบรม)
(Fax มาที่ สขร.สปข.7 โทรศัพท์หมายเลข 0-3947-1087)


**((กรณีที่สมัครด้วยตนเองในพื้นที่ตาม ข้อ 3.2,3.3,3.4 การสมัครจะเรียบร้อยสมบูรณ์หรือไม่ ท่านผู้สมัครสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://region7.prd.go.th หรือโทรสอบถามที่ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ที่อยู่ 69 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000เบอร์โทร 0-3947-1087))**


10. รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านสื่อสารมวลชนที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถเข้ารับการอบรม หลักสูตร บัตรผู้ประกาศฯ ในระดับกลาง ได้ (ตามเอกสารแนบ 2)

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน