จังหวัดระยอง ร่วมกับ ไออาร์พีซี จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีเสริมความปรองดองสมานฉันท์

โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดระยองประจำปี 2561
เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2561การปกครองจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดระยองประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 -11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ นายฉันท์ แป้นเพชร จ่าจังหวัดระยอง  นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) คุณอาภา รติยานุวัฒน์ ผู้จัดการแผนกรัฐกิจและสื่อสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์ จำกัด (มหาชน)นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการการ เลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง พร้อมทีมงานเป็นวิทยากร พร้อมเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ระยอง
ผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบด้วยกลุ่มเยาวชน จากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย อำเภอแกลง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านค่าย อำเภอเขาชะเมา อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเมือง  รวมจำนวน 115 คนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้เยาวชนได้ ”ร่วมกันคุย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความสามัคคีโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ
2.เพื่อให้เยาวชน “ร่วมกันคิด” ระดมสมองเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองโดยการปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เป็นรากฐานการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์
3. เพื่อให้เยาวชนได้ “ร่วมกันทำ” เพื่อสร้างสังคมปรองดองโดยการ บูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการ ร่วมกันคุย ร่วมกันคิด และร่วมกันจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีและความปรองดอง
นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้าง แนวคิดของเยาวชนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วนำไปขับเคลื่อน และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตน โดยเฉพาะการปลูกสร้างจิตสำนึกหรือความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ และความสามัคคีปรองดอง ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนต่อไป โดยการอบรม ในครั้งนี้ได้ กำหนดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุม การเปิดเวทีอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนไทย มีจิตอาสาน้อมนำ ศาสตร์พระราชา ร่วมสร้างสังคมปรองดอง” การศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนสถานที่และงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ในการจัดอบรม จาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน