สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (“SPRC”) แถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2561


SPRC แถลงผลประกอบการประจ าไตรมาสที่ 1/2561 มีก าไรสุทธิ 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,573 ล้านบาท) (กรุงเทพฯ) - วันนี ้ 10 พ.ค, มร. ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร บมจ. สตำร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (“SPRC”) เปิ ดเผยผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 1/2561 ว่ำ SPRC มีก ำไรสุทธิ 81 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (2,573 ล้ำนบำท) ในไตรมำสที่ 1/2561 SPRC มีรำยได้รวม 1,560 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (49,458 ล้ำนบำท) ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำกไตรมำสที่ 4/2560 จ ำนวน 1,370 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (45,335 ล้ำนบำท) โดยมีปัจจัยหลักมำจำกปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึ ้น กำรผลิตโดยรวมสูงขึ ้น และรำคำขำยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ ้นตำมรำคำน ้ำมันในตลำดโลก ค่ำกำรกลั่นทำงกำรตลำดในไตรมำสที่ 1/2561 อยู่ที่ 7.17 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำกไตรมำสที่ 4/2560 จ ำนวน 5.51 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล อันเป็ นผลเนื่องมำจำกควำมเชื่อถือได้ในกำรใช้ก ำลังกำรผลิตได้ อย่ำงสูงสุด รวมถึงยังคงสำมำรถเพิ่มผลก ำไรผ่ำนโครงกำรปรับปรุงผลก ำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง (Bottom Line Improvement Program: BLIP) “ผลกำรปฏิบัติงำนที่แข็งแกร่งของ SPRC ในไตรมำสที่ 1/2561 เนื่องมำจำกวัฒนธรรมองค์กร “ครอบครัว เดียวกัน (ONE FAMILY CULTURE)” ซึ่งเป็ นรำกฐำนส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงผลกำรปฎิบัติงำนที่เป็ นเลิศ วัฒนธรรมควำมห่วงใยของครอบครัว SPRC ส่งผลให้เรำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงปลอดภัย สร้ำงควำมน่ำเชื่อ ถือได้ในกระบวนกำรผลิต รวมถึงสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำก ำไรขั ้นสูงสุด อีกทั ้งเรำยังคง มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยมำกกว่ำ 16.3 ล้ำนชั่วโมง โดยไม่มีกำรบำดเจ็บถึงขั ้นหยุดงำนในช่วงระยะเวลำ กว่ำ 4 ปี ที่ผ่ำนมำ ที่ SPRC เรำท ำงำนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ดูแลควำมเป็ นอยู่ของพนักงำน ผู้รับเหมำ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงชุมชนโดยรอบของเรำ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเหล่ำนี ้ ส่งผลให้ครอบครัว SPRC สำมำรถ สร้ำงผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรำ” มร.ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ กล่ำว

SPRC Announces the Performance of Q1’2018 Net Income of US$ 81 million (Baht 2,573 million) Bangkok – May 10, 2018, Mr. Timothy A. Potter, CEO and Director of SPRC announced the company’s performance for Q1’2018 with a net income of US$ 81 million (Baht 2,573 million). In Q1’2018, the total revenue was US$ 1,560 million (Baht 49,458 million) which increased from Q4’2017 at US$ 1,370 million (Baht 45,335 million) mainly due to higher sales volume, higher throughput andhigher average selling price which were in line with the risein the market oil price. The market gross margin in Q1’2018 was US$7.17/bbl, increased from Q4’2017 at US$5.51/bbl as a result of our reliable operation at high utilization and consistent contribution from margin optimization through the Bottom Line Improvement Program (BLIP). “SPRC’s strong Q1’2018 performance resulted from our “ONE FAMILY CULTURE” which is the foundation of our exceptional performance. It is our caring family culture that enables us to achieve the highest levels of safety, reliability, utilization and margin optimization. Recently we surpassed 16.3 million man-hours since our last days away from work injury that occurred over 4 years ago. We work together as one family to protect our employees, contractors, the environment, and the community in which we operate. Doing so allows SPRC to deliver the highest levels of value to our shareholders”, said by Mr. Timothy A. Potter

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: ฝ่ ำยกิจกำรสัมพันธ์ โทร. 038-699-212, 061-389-6881 เว็บไซต์ www.sprc.co.th

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน